Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter avser att ersätta Luftfartsstyrelsens förskrifter och allmänna råd (LFS 2007:134) om radiotelefoni och fraseologi. Transportstyrelsen är numera regelgivande myndighet även avseende militär flygtrafikledningstjänst. Då det finns ett flertal leverantörer på marknaden behöver föreskrifterna ses över så att flygtrafikledningstjänsten på ett säkert, effektivt och enhetligt sätt kan kommunicera med militär luftfart. Förslaget innebär i huvudsak justeringar av språkbruk i samband med luftfart genom en uppdatering och anpassning av regelverket till internationella standarder och förfaranden så att aktörer inom luftfarten ska kunna kommunicera med varandra såväl nationellt som internationellt. Förslaget anges leda till förenklingar och förtydligande av regelverket.

De som berörs av förslaget är allmänflyg, flygoperatörer, leverantörer av flygledartjänst och de som driver flygplatser.