Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall

Remissen innehåller Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall. De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:19) om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall. Syftet med de nu förslagna föreskrifterna är bl.a. att införliva de ändringar (se ändringsdirektivet EU-2009/17/EG) som gjorts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i unionen och som innebär att fler fartyg kommer att träffas av kravet på anmälan och deklaration av farligt gods. Förslaget innehåller emellertid även förändringar som innebär minskad anmälningsplikt, t.ex. ska fartyg med regelbunden turtrafik i Stockholms skärgård inte omfattas av regleringen och kravet på anmälan av farligt gods på väg till svensk hamn ska gälla endast fartyg som kommer från en hamn utanför EU.