Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:xx) om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler samt förslag till föreskrifter om sjötrafikregler vid Bjursundsströmsbron

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1994:21) om sjötrafiken har ändrats ett tiotal gånger och många av bestämmelserna har förts över till andra föreskrifter. Av remissen framgår att det är mycket svårt att få en överblick över vilka bestämmelser som fortfarande är i kraft. Transportstyrelsen föreslår därför att föreskrifterna upphävs och att det kvarvarande innehållet delas upp i två föreskrifter: Ändringarna uppges i princip enbart vara strukturella och i viss mån språkliga. Förslaget till föreskrifter om ruttsystem och andra av IMO (International Maritime Organization) särskilt beslutade sjötrafikregler innehåller förutom vissa definitioner regler om att fartyg ska följa de ruttsystem som Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och IMO har beslutat ska vara obligatoriska. Förslag till föreskrifter om sjötrafikregler vid Bjursundsströmsbron innehåller förbud för vissa fartyg att passera bron.