Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis, m.m.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis, föreskrifter om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för flygplan samt föreskrifter om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för helikopter. De föreslagna föreskrifterna, som också innehåller allmänna råd, ska ersätta Luftfartsstyrelsens föreskrifter på motsvarande områden (LFS 2008:1, LFS 2008:9, LFS 2008:31). Av remissen framgår att förslagen innefattar framför allt språkliga och redaktionella ändringar i förhållande till tidigare reglering men även vissa ändringar i sak med anledning av ikraftträdandet av en ny luftfartslag (2010:500) och en ny luftfartsförordning (2010:770).