Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

I den internationella konventionen om att förhindra föroreningar från fartyg (MARPOL) regleras i Annex IV utsläpp av toalettavfall från fartyg och i Annex V utsläpp av fast avfall från fartyg. Sverige har aktivt deltagit i arbetet med att utse Östersjön till ett specialområde under MARPOL Annex IV, där det ställs strängare krav på passagerarfartygs och färjors utsläpp av toalettavfall. Tanken är att fartygen antingen ska lämna allt toalettavfall till en mottagningsanordning iland eller installera en reningsanläggning som klarar att rena utsläppen från kväve och fosfor. De nya reglerna trädde ikraft den 1 januari 2013 genom Resolution MEPC.200(62) och gäller för nya passagerarfartyg från och med den 1 januari 2016 och för existerande fartyg från och med den 1 januari 2018, förutsatt att det då finns tillgängliga mottagningsanordningar för toalettavfall på plats inom Östersjöområdet. Transportstyrelsen har, inom ramen för arbetet inom IMO, aktivt deltagit i arbetet med att revidera MARPOL Annex V, där de nya reglerna innebär ett utvidgat tillämpningsområde för definitionen av fast avfall. De nya reglerna trädde ikraft den 1 januari 2013 genom resolution MEPC.201(62). I och med de nya resolutionerna behöver kapitel 11 (toalettavfall) och kapitel 12 (fast avfall) i Transportstyrelsens föreskrifter på området ändras.