Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om järnvägsverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår. Förskriftsförslaget medför ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg. Förslaget medför även ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:35) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet. En översyn av Järnvägsstyrelsens föreskrifter om spåranläggningar som inte är järnvägsinfrastruktur (JvSFS 2005:2) har även genomförts. Förslaget innebär att privatägd järnvägsinfrastruktur som enbart används för infrastrukturförvaltarens egen godstrafik, så kallade industrispår ges möjlighet att tillämpa en lägre kravnivå avseende säkerhetsstyrningssystem och säkerhetsbestämmelser och därmed inte omfattas av TSFS 2015:34.