Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om marin utrustning

Regelrådet, som utgår ifrån att ändringarna är en direkt följd av gemenskapsrätten, finner att förslagen leder till ökade administrativa kostnader för företag. Regelrådet kan emellertid inte finna att gemenskapsrätten kunnat iakttas med en mindre ingripande lösning. Med beaktande av detta tillstyrker Regelrådet förslagen.