Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon

Remissen innehåller förslag om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att ändringarna är en följd av ramdirektivet 2007/46/EG och kan medföra administrativa kostnader för berörda fordonstillverkare till följd av krav på nytt typgodkännande samt omprogrammering i de fall då intyg om överensstämmelse skickas på datorfil till vägtrafikregistret.