Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan

I remissen föreslår Transportstyrelsen nya föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan. De föreslagna författningarna ska ersätta Luftfartsstyrelsens föreskrifter på området (LFS 2007:14). Nuvarande reglering har visat sig vara otydlig och är, som bl.a. Statens haverikommission framhållit, i vissa delar i behov av en översyn. Förslaget innebär bl.a. att reglerna om beräkning av landningssträcka ändras och att vissa avsnitt i flygutbildningar förtydligas. Huvudsyftet med de föreslagna ändringarna är att öka säkerheten vid start och landning.