Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om när och hur rapportering av tillbud och olycka ska ske och om sjöförklaring. Syftet med föreskrifterna, som synes ersätta Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1991:5) på samma område, är att tillgodose behovet av att utvidga regleringens tillämpningsområde med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (utredningsdirektivet). I remissen anförs vidare att föreskrifterna behöver omstruktureras och förtydligas.