Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Transportstyrelsen
har gjort en översyn av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:7) om
registrering och märkning av järnvägsfordon. Då det skett en utveckling av EU:s
regelverk på området sedan föreskrifterna infördes föreslår Transportstyrelsen
att Järnvägsstyrelsens föreskrifter upphävs och att nya föreskrifter om
registrering och märkning av järnvägsfordon införs. Förslaget till nya
föreskrifter har strukturerats om i förhållande till befintliga föreskrifter
och nödvändiga ändringar i det sakmässiga innehållet har gjorts så att de nya
grundföreskrifterna är förenliga med gällande rätt både avseende sak och
begrepp. För berörda företag innebär de nya föreskrifterna positiva
konsekvenser då regelverket blir tydligare och kopplat till både EU-rätt och
nationell lagstiftning. Det krav som tillkommer är krav på ommärkning av ett
fordon inom tre månader efter registreringen av bytet av innehavare. Kravet är
en följd av EU-rätten