Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter som ska implementera Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/87/EG) av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjötrafik och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG. Nämnda direktiv innehåller regler för konstruktion och utrustande av fartyg som trafikerar inre vattenvägar. Förslaget till nya föreskrifter innehåller bl.a. en definition av vilka vattenområden som utgör inre vattenvägar i Sverige. Dessa inre vattenvägar har uppdelats i tre zoner. För att relevant säkerhetsnivå ska uppnås föreslås att direktivet genomförs med ett antal sär- och tilläggskrav. Genom dessa krav anpassas säkerhetsnivån till svenska geografiska förhållanden. De föreslagna sär- och tilläggskraven innefattar bl.a. bestämmelser om fast brandsläckning i maskin, tillträde till lastrum, toalettavfall, skrov och dubbelbotten samt dubbelsida, livflottar, nödljus, klasscertifikat, flödningsavstånd, fribord, räddningsvästar och livbojar, elförsörjningssystem, stabilitetskriterier och passagerarfartyg samt lokaliserings- och nödlarmsutrustning.