Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel – buller” i järnvägssystemet för konventionella tåg

Genom de föreslagna föreskrifterna implementeras EU-kommissionens beslut om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Rullande materiel – buller (2011/229/EU). Beslutet ersätter i sin helhet den tidigare versionen av TSD Buller (2006/66/EG). Den största förändringen jämfört med nuvarande reglering är att det obligatoriska kravet på att använda ett referensspår för ljudmätning har tagits bort. Fastställda värden för tillåtna bullernivåer kvarstår dock. Vidare införs ett förenklat bedömningssystem för små serier för att minska mätkostnaden per fordonstyp.