Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk

Remissen innehåller Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk. Det huvudsakliga syftet med föreskrifterna är att införliva den internationella överenskommelsen, International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-koden), i svensk rätt. Överenskommelsen gäller för alla fartyg som transporterar fast gods i bulk vid internationella sjötransporter. Syftet med regleringen är att underlätta säker stuvning och därmed säkrare transporter. Föreskrifterna är i sig kortfattade men 3 § innehåller en bestämmelse att reglerna i bilaga 1 ska följas vid transport av fast gods i bulk. Bilaga 1 omfattar 380 sidor text avfattad på engelska med regler bl.a. om lasters farliga egenskaper, trimning av fartyg, säkerhet för personal, krav på lastdeklaration och mätning av farlig gas.