Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk

Remissen innehåller Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk. Det huvudsakliga syftet med föreskrifterna är att införliva den internationella överenskommelsen, International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-koden), i svensk rätt. Överenskommelsen gäller för alla fartyg som transporterar fast gods i bulk vid internationella sjötransporter. Syftet med regleringen är att underlätta säker stuvning och därmed säkrare transporter. Föreskrifterna är i sig kortfattade men 3 § innehåller en bestämmelse att reglerna i bilaga 1 ska följas vid transport av fast gods i bulk. Bilaga 1 omfattar 380 sidor text avfattad på engelska med regler bl.a. om lasters farliga egenskaper, trimning av fartyg, säkerhet för personal, krav på lastdeklaration och mätning av farlig gas.

Det bakomliggande förslaget

1289.zip ()