Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Transportstyrelsen föreslår vissa ändringar av föreskrifter (TSFS 2011:95) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). IMDG-koden (Internationeal Maritime Dangerous Goods Code) är en internationellt tvingande överenskommelse om transport av farligt gods. Syftet med koden är att transporter till sjöss med farligt gods i förpackad form transporteras på ett säkert sätt. IMDG-koden revideras vartannat år. Transportstyrelsen föreslår att den senaste revideringen ska införlivas i svensk rätt genom det remitterade förslaget. Ändringarna omfattar bl.a. bestämmelser om klassificering, förpackning, märkning och stuvning av farligt gods.