Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden

Riksdagen beslutade i juni 2010 om lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lagen innebär att kollektivtrafikföretag fritt får etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla marknadssegment. Samtidigt har det införts generella krav för alla kollektivtrafikföretag att lämna de uppgifter som behövs för att kunna följa och utvärdera utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik. De föreslagna föreskrifterna innehåller närmare regler om hur denna uppgiftsskyldighet ska fullgöras. Antalet berörda företag uppskattas till något över 3 100 med verksamheter fördelade mellan buss i linjetrafik, persontrafik på järnväg, tunnelbana, spårväg och kollektivtrafik på vatten. Taxibolag som kör kollektivtrafik tillkommer.