Yttrande över transportstyrelsens förslag till föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som avser ersätta Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:51) om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik. Förslaget syftar framför allt till att klargöra otydligheter avseende vissa definitioner och innebörden av ett nytt krav inom området farligt gods.