Yttrande över Transportstyrelsens förslag till förskrifter om taxitrafik m.m.

Transportstyrelsens remiss innehåller dels förslag till nya föreskrifter om taxiverksamhet dels förslag att upphäva Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:196) om tillsyn över den yrkesmässiga trafiken. Föreskriften om taxiverksamhet avses ersätta den nu på området gällande föreskriften (TSFS 2010:192) om taxitrafik. Förslaget innebär ett förtydligande av reglerna om att prisinformation alltid ska vara synlig såväl inne i fordonet som utanpå då fordonet används i taxitrafik d.v.s. även när fordonet står stilla. Transportstyrelsen föreslår även att prisinformationen ska kompletteras med nytillkommande uppgifter om väntetidsavgift, avgift för skyddsanordning för barn och skrymmande gods. Vidare föreslås upphävande av vissa föreskrifter som i dag är dubbelreglerade exempelvis regler om taxameter, kvitto och följesedlar, vilka regleras i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar och taxametrar. De som i huvudsak berörs av Transportstyrelsens förslag är omkring 7 877 tillståndshavare att bedriva taxirörelse.

Taggar:

prisinformation