Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om lotsning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till nya föreskrifter om lotsning.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Möjligheterna att nyttja undantag i lotsled ändras och en lättnad görs som innebär att endast en resa i ledens ena riktning senaste 12-månadersperioden behöver ha genomförts för att nyttja undantaget jämfört med en resa i ledens båda riktningar senaste 12-månadersperioden som det tidigare förslaget innebar. Förslaget innebär även en begränsning i möjligheten att nyttja undantaget på Vänern och föreslås endast vara möjligt på fartyg där befälhavaren har lotsdispens för hamnar i Vänern. För lotslederna i Bråviken föreslås en ny riskbedömning vilket gör att vissa fartyg inte kommer kunna nyttja undantaget. Vissa justeringar av lotsdispensförfarandet föreslås. För lotsdispens genom förenklat förfarande läggs ytterligare ett krav som innebär att den sökande måste ha en giltig lotsdispens för att kunna få lotsdispens genom förenklat förfarande. Det innebär att den sökande tidigare måste ha genomgått en prövning genom fullständigt förfarande eller ha en lotsdipsens som har erhållits enligt tidigare regelverk för att kunna få lotsdispens genom förenklat förfarande, om än i en annan lotsled. Ett krav om utfört onlineprov vid förnyelse av lotsdispens läggs även till. En tidigare föreslagen förändring av kraven för utländska statsfartyg utgår i detta förslag och dagens bestämmelser kvarstår. Utöver detta föreslås mindre ändringar som bland annat berör informationsinhämtning, nya områdesundantag samt ikraftträdande och övergångsregler.

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 15 november 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag