Yttrande över Transportstyrelsens förslag till trafikföreskrifter och allmänna råd för luftfart samt förslag till ändringar i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:32) om flygning med segelflygplan och motorsegelflygplan, m.m.

De förslagna trafikföreskrifterna för luftfart avses ersätta Bestämmelser för Civil Luftfart, Trafikregler för luftfart, BCL-T (LFS 1990:14) och Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 2002:4) om regler för avbrott i radioförbindelsen under kontrollerad flygning. De föreslagna föreskrifterna innehåller ett antal ändringar till följd av en nödvändig anpassning till internationella trafikregler. Därtill föreslås regler som bättre tar hänsyn till den ökade användningen av ny teknik. Slutligen föreslås att en rad rutiner som i praktiken redan används av flygtrafiktjänsten och flygplatserna införs samt att vissa lättnader för flygbolag och piloter medges.