Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken, delrapport 2, Förändringar av sanktionssystemet för kör- och vilotider

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

De ändringar som föreslås är i huvudsak följande. Sanktionsavgifterna för mindre överträdelse och allvarlig överträdelse sänks. Avgifterna differentieras inom allvarlighetsgraderna mycket allvarlig överträdelse och synnerligen allvarlig överträdelse. Takbeloppet (en begränsning av det sammanlagda sanktionsbelopp som får beslutas vid flera överträdelser) höjs till 800 000 kr. Maxbeloppet (ytterligare en begränsning av hur hög sammanlagd sanktionsavgift som kan tas ut) sänks från nuvarande tio procent till en procent av företagets årsomsättning. Om företagskontroll inte kan genomföras på grund av att företaget inte skickar in material ökar sanktionsavgiften successivt. Sanktionsavgiften begränsas i dessa fall inte av maxbeloppet. Möjligheterna att befria från sanktionsavgift när det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften utökas genom att det särskilt ska beaktas om överträdelsen saknar betydelse ur kontrollsynpunkt eller med hänsyn till syftet med bestämmelsen. Sanktionsavgifterna för överträdelser begångna i utlandet men som uppmärksammas vid kontroll i Sverige anpassas så att de stämmer överens med den kategorisering av överträdelsernas allvarlighetsgrad som har bestämts på EU-nivå, och med de böter som kan utfärdas i Sverige för samma typ av överträdelse.