Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken, delrapport 3, Beställaransvaret – analys av dagens reglering och förslag till ändring

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Transportstyrelsens förslag avser förändringar av befintliga regler om beställaransvar i 5 kap. 2 § yrkes­trafiklagen (2012:210), 5 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:2011) och 6 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förslaget innebär att kretsen av beställare som kan hållas straffrättsligt ansvariga för en otillåten transport utvidgas på så sätt att alla beställare, även om transportavtal slutits i flera led, kan bli straffrättsligt ansvariga, om de känt till eller haft skälig anledning att anta att en otillåten transport utförs. Vidare föreslås att den beställare som sluter avtal med den som faktiskt utför transporten och som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör vad som skäligen kan begäras för att kontrollera frågan om tillstånd kan hållas straffrättsligt ansvarig för en otillåten transport.

Taggar:

yrkestrafik