Yttrande över Transportstyrelsens remiss av föreskrifter och allmänna råd om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

De föreslagna ändringarna innebär bl.a att vägfärjor undantas från viss rapporteringsskyldighet vilket beräknas medföra en kostnadsminskning för vägfärjerederier på minst 4,7 miljoner kronor per år. Regelrådet tillstyrker dessa ändringar och även förslaget i övrigt.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.