Yttrande över Transportstyrelsens remiss om järnvägsverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Transportstyrelsens remiss innehåller förslag till tre olika föreskrifter som alla föreslås träda i kraft den 15 juni 2015:

• Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet är en revidering av tidigare Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:3) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet. Föreskrifterna reglerar hur och till vem en ansökan ska ges in samt vilka uppgifter och handlingar ansökan ska innehålla för respektive tillståndsform enligt järnvägslagen (2004:519).

• Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om nationellt trafiksäkerhetstillstånd innehåller bestämmelser som regelerar de järnvägsföretag som ska omfattas av det nationella trafiksäkerhetstillståndet som ska införas med anledning av ändringar i järnvägslagen.

• Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg innehåller bestämmelser som fullföljer införlivandet av järnvägssäkerhetsdirektivets bestämmelser samt tydliggör vad ett säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser minst ska omfatta.

Till varje föreskriftsförslag har en konsekvensutredning upprättats och då de tre föreskriftsförslagen har nära samband går också konsekvensutredningarna till viss del in i varandra.