Yttrande över Tröskeleffekter och förnybar energi – förslag till permanent lösning (Ei R2014-101669)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om särskild fond och avgift för undanröjande av tröskeleffekter, förslag till ändring i ellagen (1997:857) och ändring i förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag. Vidare ingår ett författningsförslag som benämns förslag till instruktion till värdmyndighet. Regelrådet kan med ledning av den information som lämnas i anslutning till detta författningsförslag sluta sig till att även detta är avsett som förslag till förordning.

Energimarknadsinspektionen förordar att en elnätsfond ska bildas. Fonden ska finansiera storskaliga nätanslutningar av el från förnybara energikällor där det finns tröskeleffekter. Fonden som skapas placeras under en värdmyndighet, den ska finansieras via stamnätstariffen och den får en högsta möjlig utlåningsvolym på 2 miljarder kr. Nätägaren ansöker om lån för de nätanslutningar som ska göras och ansökningar om lån prövas av fondens styrelse. Lån som beviljas ska tas upp som en intäkt i intäktsregleringen. Tillkommande anslutande elproducenters anslutningsavgift får vidare till fonden som en amortering på lånet. Kvittning mellan amortering och denna anslutningsavgift sker inom ramen för intäktsregleringen. Den remitterade rapporten från Energimarknadsinspektionen har tagits fram på uppdrag av regeringen beslutat våren 2014. Det anges att frågan om hur tröskeleffekter ska hanteras vid inkoppling av storskalig elproduktion har utretts vid flera tillfällen och att en övergångslösning i skrivande stund är på väg att införas, men att det ännu saknas en permanent lösning.