Yttrande över Tullverkets förslag till ändring i föreskrifter (2016:2) om en tullordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Tullverket avser ändra i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning så att en aktör som lämnar en tulldeklaration om export eller en deklaration om återexport ges möjlighet att anmäla varor till exporten på en annan plats än vid ett tullkontor. På så vis kan varorna anmälas på samma plats där varorna ska lastas och behöver därmed inte transporteras till ett tullkontor.

Deklaranten ska anmäla den plats där varorna ska lastas för export. Tullverket tilldelar därefter varje sådan godkänd plats en godslokalkod. Deklaranten ska ange godslokalkoden i deklarationen och sänder elektroniskt deklarationen till Tullverket.

De aktörer som i dagsläget innehar tillstånd till godkänd exportör, det vill säga tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export, kommer med förslaget att få sina tillstånd återkallade senast den
30 april 2019. Dessa aktörer kommer däremot att, utan krav på ny ansökan, få använda redan tilldelade godslokalkoder, så att varorna även fortsättningsvis ska kunna anmälas för export på samma plats där varorna ska lastas. Om tillståndet till godkänd exportör även omfattar tillämpningen med en godslokalkod som avser flera lastplatser, får denna tillämpning fortsätta att användas med villkor att den aktuella platsen ska anges med adress i deklarationen.

Taggar:

Tullordning