Yttrande över upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på upphävande av föreskrifterna om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska (SOSFS 2000:9). Den föreskrift som föreslås upphävas tillämpas vid anställningar av sjuksköterskestuderande som vikarierar för sjuksköterskor inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. Regleringen möjliggör anställning av personer som genomgår grundutbildning vid en svensk högskola och blivit godkända till och med termin fem som vikarier för legitimerade sjuksköterskor. Vikarien får endast arbeta dagtid och med en tillgänglig legitimerad sjuksköterska.