Yttrande över Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I den remitterade promemorian föreslås författningsändringar som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktivet 96/9/EG och 2001/29/EG, i det följande benämnt direktivet. Det föreslås nya och ändrade regler i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, och lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister.

Följande föreslås i promemorian:
-Inskränkningar i upphovsrättslagen för syften som rör text- och datautvinning, undervisning och bevarande av kulturarvsinstitutioners samlingar. Den som har lovlig tillgång till ett verk ska få framställa exemplar av verket för text- och datautvinningsändamål, om inte upphovsmannen på lämpligt sätt har förbehållit sig den rätten. Forskningsorganisationer, sådana bibliotek som är tillgängliga för allmänheten, arkiv, samt institutioner för film- eller ljudarvet ska alltid få framställa exemplar av sådana verk, med undantag för datorprogram, för att utföra text- och datautvinning för forskningsändamål. Deras rätt ska dock inte hindra upphovsmannen från att vidta proportionerliga åtgärder för att säkerställa säkerhet och integritet i nätverk och databaser som innehåller verk. Exemplaren ska inte få användas
för andra ändamål än text- och datautvinning eller forskning, och de ska inte få behållas längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Exemplar framställda för forskningsändamål ska lagras på ett sätt som hindrar obehörig användning. Vidare ska lärare och elever vid utbildningsanstalter ha rätt att i illustrativt syfte återge verk i samband med undervisning. Vid undervisning på distans ska verk endast få återges i en säker elektronisk miljö.

-Undantag från den rätt fotografer har till sina fotografier för att underlätta spridningen av bildkonstverk som inte längre är upphovsrättsligt skyddade.

-En ny avtalslicens för att underlätta för kulturarvsinstitutioner att digitalisera och tillgängliggöra verk som finns i deras samlingar men inte i handeln och generella regler om informationsplikt för de organisationer som ingår avtal med avtalslicensverkan. Avtalslicensen ska inte gälla användning som sker i förvärvssyfte eller om upphovsmannen hos någon av parterna meddelat förbud mot utnyttjandet. Det är en kollektiv förvaltningsorganisation som ska kunna ingå licensavtal och de ska på grundval av sitt mandat vara tillräckligt representativ i fråga om rättsinnehavare avseende den typ av verk som avses och de rättigheter som är föremål för licensen. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska vara skyldig att tillhandahålla rättighetshavare information om de möjligheter organisationen har att träffa avtal med avtalslicensverkan och om de avtal som ingås. Organisationen ska också tillhandahålla information om möjligheten för upphovsmän som inte företräds av organisationen att meddela förbud mot användning.

-Utgivare av presspublikationer föreslås få en ny till upphovsrätten närstående rättighet till sina publikationer. Rätten ska gälla på internet och i förhållande till nyttjanden av leverantörer av informationssamhällets tjänster. Den ska inte hindra privatpersoners användning, länkning till tidningars webbsidor eller användning av mycket korta utdrag. Rätten ska gälla till utgången av det andra året efter det år då presspublikationen offentliggjordes. Rätten ska också vara föremål för i huvudsak samma undantag och inskränkningar som övriga till upphovsrätten närstående rättigheter. De upphovsmän vars verk ingår i en presspublikation ska ha rätt till en lämplig andel av de intäkter som utgivaren av presspublikationen får från tjänsteleverantörerna. Upphovsmannens rätt till ersättning ska vara föremål för kollektiv förvaltning.

-Stora leverantörer av onlinetjänster för delning av innehåll får ett upphovsrättsligt ansvar för det innehåll deras användare laddar upp på tjänsten. Leverantörerna ska dock inte hållas ansvariga om de agerar på visst sätt för att ingå avtal med rättsinnehavare och för att hålla olovligt material borta från tjänsten. Leverantörerna åläggs också skyldigheter i förhållande till användarna så att inte laglig användning ska hindras. Av promemorian framgår att onlinemarknaden för innehåll har blivit alltmer komplex de senaste åren. Onlinetjänster som ger tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna har blivit viktiga källor för tillgång till innehåll online och är ett sätt att skapa bredare tillgång till kulturella och kreativa verk. Onlinetjänsterna erbjuder även goda möjligheter för de kulturella och kreativa branscherna att utveckla nya affärsmodeller, tjänsterna möjliggör mångfald och gör innehåll lättillgängligt men skapar även utmaningar när upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp utan tillstånd från rättsinnehavarna. I direktivet finns därför bestämmelser om att vissa leverantörer av onlinetjänster, som möjliggör för sina användare att ladda upp och dela med sig av innehåll, ska ha ett upphovsrättsligt ansvar för det innehåll som tillgängliggörs på tjänsten. De nya bestämmelserna ska tillämpas på sådana informationssamhällets tjänster som har som ett huvudsyfte att lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd verk som laddats upp online av tjänsternas användare – om tjänsteleverantören ordnar och marknadsför verken i vinstsyfte och tjänsten spelar en viktig roll på innehållsmarknaden genom att konkurrera med andra slags onlinetjänster för innehåll.

-Rätt till skälig ersättning för upphovsmän, utövande konstnärer och fotografer som avtalsparter. Detta syftar till att stärka nämnda verksamhetsutövare som avtalsparter och de ska ha rätt till skälig ersättning när de överlåter sina rättigheter till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet. Om det i efterhand visar sig att en erhållen ersättning är oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter, ska de ha rätt till ytterligare skälig ersättning. Upphovsmän, utövande konstnärer och fotografer föreslås också få rätt till viss information om hur deras verk och prestationer används och en rätt att häva avtal om förvärvaren inte utnyttjar ett verk eller en prestation.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag