Yttrande över Utbildningsdepartementets betänkande Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (SOU 2013:53)

I utredningen föreslås att ändringar behöver göras i skollagen (2010:800) och i gymnasieförordningen (2010:2039). I övrigt, och om inte annat anges, föreslås att de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan i tillämpliga delar även ska gälla i fråga om det fjärde tekniska året.

Utredningen innehåller förslag om att introducera ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan som en vidareutbildning till nuvarande teknikprogram. De elever som slutför fyra års teknisk utbildning på gymnasiet erhåller en gymnasieingenjörsexamen. Skälen för introduktionen är att det råder, eller inom några år kommer att råda, brist på tekniskt utbildande personer i skiktet mellan gymnasieskolans yrkesprogram och högskolans ingenjörsutbildning. Prognoser som utredaren hänvisar till visar att det finns, eller kommer att finnas, en efterfrågan på tekniskt utbildade personer på arbetsmarknaden. De gymnasieskolor, kommunala såväl som enskilda, som anordnar det traditionella teknikprogrammet ska få anordna det fjärde tekniska året. Behörig att söka till det fjärde tekniska året är den som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper. Vidareutbildningen ska till minst tio veckor förläggas på en arbetsplats och det är gymnasieskolan som ansvarar för att anskaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet. Som finansieringsmetod föreslås att de gymnasieskolor som anordnar det fjärde tekniska året erhåller ett riktat statsbidrag i form av ett schablonbelopp. Detta belopp ska enligt utredningen täcka alla kostnader för varje elev som anordnandet ger upphov till.