Yttrande över utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen lämnas förslag till ändring i kupongskattelagen (1970:624).

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utbetalning till ett utländskt bolag som uppvisar underskott det aktuella beskattningsåret. Anstånd föreslås kunna beviljas efter ansökan till Skatteverket. Möjligheten föreslås stå öppen för utländska juridiska personer hemmahörande i EU, i en stat inom EES som har ingått särskild överenskommelse med Sverige som innehåller artiklar om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, eller en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd för indrivning av skattefordringar. För att den skattskyldige ska få anstånd med betalning av kupongskatt ska denne kunna styrka att kupongskatt har innehållits eller betalats för viss utdelning och att det finns ett anståndsutrymme. Vid beräkningen av ett anståndsutrymme ska det utländska bolagets resultat, utdelningar som den skattskyldige tagit emot under det aktuella beskattningsåret och tidigare beviljade anstånd beaktas. Det utländska bolagets resultat ska beräknas enligt svenska regler. Anståndsbeloppet uppgår till anståndsutrymmet. Anståndet föreslås gälla fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anstånd.