Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning innefattar följande författningsförslag:

  • Förslag till lag om källskatt på utdelning,
  • Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
  • Förslag till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
  • Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
  • Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,
  • Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,
  • Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  • Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
  • Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
  • Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak innebär förslagen att regelverket avseende källskatt på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige moderniseras genom att kupongskattelagen upphävs och ersätts av en ny lag om källskatt på utdelning. Enligt förslaget ska källskatt tas ut med 30 procent på utdelning från svenskt aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, svensk värde/-pappersfond, svensk specialfond och svensk ideell förening. Vidare föreslås den vara skattskyldig som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället.

I remissen anges att dagens regler behöver anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Det anges vidare vara angeläget att regleringen inte ska kunna kringgås. Företeelsen med utlåning av aktier i samband med utdelningstillfället i syfte att försöka undvika kupongskatt, så kallad cum-cum, anges behöva beaktas i förslagen till ny reglering. En annan utmaning anges vara att återbetalningssystemet är särskilt utsatt för bedrägeriförsök, så kallad cum-ex. Det anges därför finnas behov av att lagstiftningen utformas så att bedrägerier, fusk och fel förebyggs i största möjliga utsträckning.

Mot denna bakgrund föreslås att kupongskattelagen ska upphävas och ersättas med en ny lag.

Det föreslås som utgångspunkt att skatteförfarandelagen ska gälla för källskatt på utdelning. I syfte att upprätthålla kravet på uppgifter på individnivå, men ändå möjliggöra direktnedsättningar, föreslås det vidare att ett system med så kallade godkända mellanhänder ska införas. Det föreslås också som huvudregel att utdelande bolag, utdelande ideell förening eller godkänd mellanhand som betalar ut skattepliktig utdelning ska göra skatteavdrag för källskatt. Skatteavdraget anges ska redovisas i en särskild skattedeklaration senast fyra månader efter utdelningstillfället. Beslut om källskatt ska enligt förslaget fattas för varje utdelningstillfälle för sig.

Även skatteflyktslagens tillämpningsområde föreslås utvidgas till att omfatta källskatt på utdelning.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024

Det bakomliggande förslaget

Förslag