Yttrande över Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Det anges att förslaget i huvudsak innebär att en ny skattenedsättning införs som innebär att berörda aktörer kan göra avdrag för energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen används

 

Taggar:

förnybar el