Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket, förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten, förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen, förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten, förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen, förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk, förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket, myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Det föreslås också en ny förordning med instruktion för Miljöinspektionen.

I sak föreslår utredningen bl.a. följande. Regeringen föreslås ta bort uppgiften att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås i förordningarna med instruktion för de 26 myndigheter som i dag ingår i miljömålssystemet samt länsstyrelseinstruktionen. Förutsatt att instruktionerna inte redan innehåller sådana uppgifter, bör regeringen för dessa myndigheter, länsstyrelserna och övriga relevanta myndigheter i stället formulera verksamhetsanpassade uppgifter som i sin tur bidrar till att nå de av riksdagen beslutade generationsmålet och de sexton miljökvalitetsmålen. Det föreslås också att regeringen i 3 § myndighetsförordningen (2007:515) inför en ny uppgift som innebär att myndighetsledningen ska se till att verksamheten främjar en hållbar utveckling och bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Därutöver föreslås att Naturvårdsverkets uppgift att vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av resultaten i förhållande till generationsmålet och miljökvalitetsmålen, ska utgå ur Naturvårdsverketsinstruktion och att Formas får en ny uppgift som innebär att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resultatet av en samhällsövergripande utvärdering av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Det föreslås också att en ny myndighet inrättas med huvuduppgift att bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11, 13–15 i miljöbalken. Myndigheten ska också bedriva tillsyn inom dessa områden samt svara för tillsynsvägledning till kommunerna. Ansvaret för dessa uppgifter ligger för närvarande hos Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna, men skulle genom utredningens förslag flyttas till den nya myndigheten.

Vidare föreslås att möjligheterna för Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna att föra talan i domstol för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen upphör samt att vattenmyndigheterna avvecklas och att deras verksamhet flyttas till Havs- och vattenmyndigheten och att Formas får en ny uppgift som innebär att vetenskapligt utvärdera tillämpad och ny forskning inom miljöområdet.

En väsentlig del av utredningens överväganden och förslag fokuserar på frågor kring organisation och styrning av statliga myndigheter. Regelrådets granskning fokuserar på de aspekter som kan få effekter av betydelse för företag.