Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regler om värdepappersinstitut, börser och handelsplatser för finansiella instrument finns i huvudsak i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. I lagen har större delen av bestämmelserna i direktivet 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknaden för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (2004 års direktiv) genomförts. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II) liksom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (MiFIR) har nu antagits.

Det nu remitterade förslaget syftar till att genomföra MiFID II, möjliggöra tillämpning av MiFIR samt utreda vissa andra frågor som rör finansiell rådgivning. Till följd av MiFID II föreslås förändringar inom ett flertal nedan beskrivna områden. I detta yttrande har rubriker motsvarande de som finns i remissen använts. Om inget annat anges avser de nedan beskrivna förslagen förändringar som syftar till att uppnå MiFID II:s miniminivåer. I remissen lämnas också förslag om att utöka FI:s tillsynsmedel och sanktionskatalog samt förslag hänförliga till MiFIR. Vad gäller tillsynsmedlen och sanktionskatalogen specificeras endast konsekvenserna av att bryta mot de regler som föreslås och vad gäller MiFIR föranleder förordningen ingen svensk lagstiftning, dessa delar har bedömts ligga utanför Regelrådets granskning och berörs därför inte i yttrandet.

Tillämpningsområdet m.m.

I denna del föreslås ändringar i lagen om värdepappersmarknaden som syftar till att utöka regelverkets tillämpningsområde genom att definitionen av finansiella instrument breddas till att omfatta även utsläppsrätter. Vidare föreslås att vissa undantagsregler tas bort vilket innebär att bland annat företag som ägnar sig åt högfrekvenshandel men inte utför kundorder omfattas av lagen. Utöver handel på reglerade marknader och MTF (multilateral trade facility) skapas en ny handelsplattform, OTF (organised trade facility) som är tänkt att fånga upp bland annat handel via mäklares matchningssystem. Målsättningen är att öka den mängd handel som är reglerad och därmed träffas av reglerna om genomlysning. Kundskyddsreglerna utsträcks också till att gälla även när ett företag säljer eller lämnar råd om så kallade strukturerade insättningar, vilka inte är finansiella instrument. Vissa av de tidigare undantagen från reglernas tillämpningsområde tas också bort, bland annat vad gäller viss verksamhet avseende råvaruderivat och utsläppsrätter.

Värdepappersmarknadens infrastruktur

Den ovan nämnda nya handelsplattformen föreslås utgöra tillståndspliktig investeringsverksamhet. En mängd detaljerade regler för handeln på de reglerade marknaderna föreslås. Dessa krav avser synkronisering av klockor, handelssystem med tillräcklig kapacitet och uthållighet, skriftliga avtal om marknadsgarantverksamhet, transparenta och icke-diskriminerande avgiftsstrukturer och regler om samlokalisering samt tick-size (minsta prisrörelse). Det föreslås också regler för hur handelsstopp och avförande ska gå till samt för hur detta ska kommuniceras med behörig myndighet. Vidare utsträcks flertalet av reglerna som gäller för reglerade marknader till att även gälla MTF- och OTF-plattformar. MTF-plattformar ska också kunna registreras som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag vilket kan innebära lättnader för plattformen vad gäller kraven för upptagande till handel och information om emittenterna.

Det föreslås också att det i lagen om värdepappersmarknaden ska införas regler om att FI ska fastställa kvantitativa trösklar för hur stora positioner i råvaruderivat en enskild person eller företag kan ha. Den som driver en handelsplats där råvaruderivat handlas ska också övervaka dessa positioner och kunna vidta åtgärder för att minska en enskild persons eller företags position. Veckovisa rapporter ska publiceras där positioner för råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivatinstrument avseende utsläppsrätter framgår. FI ska också dagligen informeras om positioner för innehavare av dessa värdepapper. En rad datarapporteringstjänster föreslås också göras tillståndspliktiga. Vad gäller värdepappersmarknadens infrastruktur föreslås slutligen en rad regler rörande algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel. Reglerna syftar till att det ska finnas erforderliga trösklar, gränser och filter för att förhindra felaktiga order och att systemet skapar oreda på marknaden. Även värdepappersföretag som inte själva ägnar sig åt algoritmisk handel men erbjuder sina kunder direkt elektroniskt tillträde kommer att behöva ha system och kontroller som säkerställer en ordentlig utvärdering av tillträdesinnehavarnas lämplighet.

En enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

En rad konsumentskyddande regler föreslås. Reglerna motiveras till sin helhet av nationella överväganden och har inte sitt ursprung i direktivet. Förändringarna i denna del syftar främst till att samla och harmonisera de svenska reglerna för konsumentskydd med varandra. Förslaget innebär därför att de nuvarande konsumentskyddsreglerna i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2010:2043) om försäkringsrörelse, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ersätts av en hänvisning till konsumentskyddsreglerna i lagen om värdepappersmarknaden.

Regler om ersättningar till eller från tredjepart

Det föreslås att ersättningar till eller ifrån en tredjepart ska förbjudas för institut som anger sig vara oberoende. Om en ersättning betalas ut till ett oberoende institut från en tredjepart måste den föras vidare till kunden. Förslagsställaren väljer också att gå längre än direktivet och sträcker ut förbudet till att gälla all rådgivning och portföljförvaltning som riktar sig till icke-professionella kunder, även om tjänsten inte anger sig vara oberoende. Det föreslås också att Sverige ska gå längre än direktivet vad gäller kraven på att få kalla sig oberoende. I direktivet anges som minimikrav att den som kallar sig oberoende får tillhandahålla en viss mängd egna produkter men enligt förslagsställaren ska enbart den som inte lämnar råd om några egna produkter få kalla sig oberoende. Det anges också att dess regler ska gälla även för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Vidare föreslås det att en regel om information om ersättning från tredjepart flyttas från Finansinspektionens föreskrifter till lagen om värdepappersmarknaden.

Övriga investerarskydds- och rörelseregler

En rad ändringar avseende övriga investerarskydds- och rörelseregler föreslås. Reglerna avser bland annat kompetenskrav, lämplighetsbedömningar, information om lämpliga råd, paketerande av produkter, intressekonflikter och regler om att ta fram och distribuera produkter. Det föreslås att värdepappersföretag ska säkerställa att de som lämnar investeringsrådgivning och information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster har den kunskap och kompetens som krävs för att uppfylla sina skyldigheter. Vidare utökas reglerna om lämplighetsprövning vid investeringsrådgivning vad gäller information om kundens ekonomiska situation. Vid information om paketprodukter ska helheten beaktas. Värdepappersföretagen ska också enligt förslaget informera kunden om de regelbundet följer upp det rekommenderade instrumentets lämplighet eller ej. Därtill finns regler om att upplysningar om varför det lämnade rådet är lämpligt ska lämnas skriftigt innan den föreslagna transaktionen äger rum. Det ska i samband med detta anges på vilket sätt rådet uppfyller kundens behov, preferenser och andra karakteristiska.

Reglerna om intressekonflikter delas i enlighet med direktivets systematik upp i en del med krav på företagens organisation och en del med krav på att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter samt i vissa fall lämna information till kunderna. Vidare föreslås regler om att värdepappersinstituten inte ska belöna eller bedöma sina medarbetare på ett sätt som kommer i konflikt med företagens skyldigheter att iaktta kundens intresse. I synnerhet ska de undvika belöningssystem som kan leda till att personalen rekommenderar ett finansiellt instrument till en icke-professionell kund när företaget borde ha föreslagit ett instrument som bättre motsvarat kundens behov. Företag som tillhandahåller paketlösningar måste också informera sina kunder om möjligheten att köpa lösningarna separat och kostnaderna för detta. Vidare ska de informera kunden om hur de olika komponenterna påverkar risknivån och ha en godkänd process för validering av de finansiella instrument de tar fram. Processen ska fastställa en målgrupp för produkten och med utgångspunkt i detta bestämma instrumentets lämplighet. Framtida tänkbara förändringar såsom värdepappersförändringar på grund av händelser på marknaden ska innefattas i bedömningen. Institutet ska sedan regelbundet utvärdera instrumentet för att bedöma om målmarknaden och distributionen fortfarande är lämplig. Om ett annat företags produkter tillhandahålls ska tillgång till produktprocessen tillförsäkras så att instrumentets egenskaper går att förstå och förståelse för vilken målgrupp som är lämplig kan nås. Vidare ska telefonsamtal och elektronisk information som är avsedd att leda till transaktioner ska sparas i minst fem år. Informationen ska lämnas ut till kunderna på begäran.

Verksamhet över gränserna

Reglerna om verksamhet över gränserna förändras endast såtillvida att regler om filialer föreslås gälla även när ett värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud i en annan medlemsstat. Vidare har förslagsställaren föreslagit att Sverige ska utnyttja den möjlighet direktivet ger för att kräva att företag utanför EES måste etablera en filial i Sverige för att få tillhandahålla investeringstjänster i riket.

Bolagsstyrning m.m.

Det föreslås att det i lagen om värdepappershandel ska införas krav på att styrelse och VD för börsbolag kollektivt ska besitta tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att förstå företagets verksamhet i allmänhet och riskerna i synnerhet. Vidare ska var och en av styrelseledamöterna samt VD:n agera hederligt och med integritet och oberoende för att effektivt kunna ifrågasätta beslut av ledande befattningshavare i företaget och för att kunna övervaka beslutsfattandet. Därtill föreslås en begränsning av det antal styrelseuppdrag man ska kunna ha. Vissa mer specifika krav på styrelseledamöter och VD ska genomföras genom myndighetsföreskrifter. Det föreslås också att det i lagen om värdepappersmarknaden ska införas en katalog över styrelsens och VD:n uppgifter. Kraven syftar till att säkerställa en effektiv och sund styrning av organisationen där allas uppgifter är kända och intressekonflikter undviks.

Utöver de ovan nämnda förändringarna föreslås vissa ändringar av definitioner och liknande så att de svenska reglerna ligger nämnare direktivets språk. Det föreslås också att företagen måste ha särskilda system för anmälningar från så kallade visselblåsare. Sammanlagt föreslås ändringar och följdändringar i 22 lagar.