Yttrande över Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I remissen lämnas ett flertal förslag som rör yrkesutbildning för vuxna. Bland annat föreslås en ny yrkesutbildning på gymnasienivå, benämnd yrkesskola, förändringar i lärlingsutbildning och möjlighet till särskilda insatser vid tillfälliga och stora utbildningsbehov i kommuner.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet i beskrivningarna av bakgrund och syfte med förslaget och även när det gäller alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten har beskrivits tillräckligt tydligt och detsamma gäller för särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Påverkan på företagens verksamhet och påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag har också beskrivits tillräckligt tydligt. Det är acceptabelt utifrån förutsättningarna i ärendet att det inte finns någon beskrivning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden.

Däremot finner Regelrådet att det brister i tydlighet när det gäller vilka företag som berörs. Framför allt kunde och borde mer ha sagts om företag som bedriver utbildning på entreprenad och andra enskilda huvudmän. Förslagets påverkan på företagens tidsåtgång och kostnader hade också behövt beskrivas tydligare. Det samma gäller för särskilda hänsyn till små företag.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag