Yttrande över Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ändring i lagen (2018:000) om ändring i socialtjänstlagen (2011:453) och ändring i lagen (2018:000) om ändring i skollagen (2010:800).

Det föreslås vissa ändringar i, och komplettering till, de förslag som har lämnats i lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolreglerad verksamhet avseende en lägsta nivå för begränsningen av rörelseresultat och särskilda regler för idéburen verksamhet (lagrådsremissen).

I promemorian föreslås en lägsta nivå i den begränsning av rörelseresultatet som ställs som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Den lägsta nivån, om ett prisbasbelopp, utgör ett garanterat utrymme för en aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av storlek på det operativa kapitalet. Vidare föreslås att mindre långtgående krav ska gälla för den som söker tillstånd att ta emot offentlig finansiering och är en ideell förening, en stiftelse, ett aktiebolag med särskilda vinstudelningsbegränsningar eller en utländsk juridisk person med hemvist i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar någon av de ovan nämnda associationsformerna. De särskilda kraven ska gälla under förutsättning att den juridiska personen har ett allmännyttigt syfte. Det föreslås även bland annat att värdeöverföringar inte får göras utöver det högst tillåtna rörelseresultatet och att verksamhet som omfattas av krav på tillstånd ska bedrivas i en separat juridisk person.