Yttrande över förslag till ändringar i Boverkets byggregler (2011:6)

Förslaget avser ändringar i Boverkets byggregler (2011:6) och innebär att energiprestandan i byggnader ska beräknas med viktningsfaktorer istället för primärenergifaktorer för de olika energibärarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas som levereras till byggnaden. Viktningsfaktorerna sätts så att energibärarna fjärrvärme, bergvärmepump och pelletspanna likställs och ger lika bra energiprestanda i en byggnad, liksom att fjärrkyla och kompressorkyla likställs. På så sätt får en byggnad samma energiprestanda oavsett vilket av dessa uppvärmningssystem som väljs. För olja och gas sätts viktningsfaktorerna så att en byggnad får samma primärenergital med direktverkande el, oljepanna eller gaspanna.

Vidare föreslås ändrade nivåer för minimikrav på energiprestanda uttryckt i primärenergital. Det finns olika kravnivåer för byggnadskategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna systematik behålls med förslaget, men beräkningarna av byggnadernas primärenergital förändras. En kravnivå ska gälla för en byggnadskategori, oavsett effektiv uppvärmningslösning.

Den föreslagna metoden att fastställa viktningsfaktorer utgår från beräkningar av kostnadsoptimala typbyggnader. Beräkningarna ger mängden levererad energi per typbyggnad i ett kostnadsoptimalt utförande.

Nuvarande regler innebär att högsta tillåtna primärenergital för lokaler och flerbostadshus i vissa fall får justeras upp med ett så kallat ventilationstillägg. Dagens utformning av ventilationstillägget behålls med förslaget, men det reduceras som följd av förbättrad prestanda i värmeåtervinningen med modern ventilationsteknik. Dagens tillägg är beräknat utifrån en värmeåtervinningsgrad på 50 procent och med förslaget ändras det till 70 procent.

Som en följd av ändrade krav på byggnaders primärenergital föreslås också ändrade krav på klimatskärmens[1] genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Kraven skärps för småhus och lokaler, men lämnas oförändrade för flerbostadshus. Kravet för småhus och lokaler under 50 kvadratmeter lämnas också oförändrat. Det föreslås därutöver att vissa definitioner införs och andra följdändringar.

Förslaget avser därutöver borttagande av en hänvisning till en nordisk standard om boendesprinkler med anledning av att standarden har upphävts och ersatts med en europeisk standard. En ny hänvisning till den europeiska standarden förs in i föreskrifterna. Förslaget som avser boendesprinkler kommer inte att behandlas vidare i yttrandet.

[1] En klimatskärm isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd värme kan passera igenom. Sid. 28 Boverkets remiss.

Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2002/2019, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte har remitterats till Regelrådet.

Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Förslaget avser ändring i Boverkets byggregler (2011:6) så att de krav som infördes på rumsvärmare vid regeländringen år 2017 återtas för produktgruppen köksspisar genom att köksspisar stryks i den tabell i avsnitt 6:7412 som anger reglerade produktgrupper. Ändringen innebär att varken installationer av nyproducerade eller begagnade köksspisar ska omfattas av utsläppskrav.

 Därutöver görs mindre ändringar i avsnitt 3, 6 och 7. Ändringarna berör avsnitten 3:144 Hissar och andra lyftanordningar, 6:53 Fuktsäkerhet, 6:5322 Dränering, 6:743 Skorstenshöjd och 7:12 Definitioner. I huvudsak rör det sig om en uppdatering av hänvisningar.

 

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om detaljplan med planbeskrivning och förutsättningar för hur uppgifter i detaljplaner m.m. ska tillgängliggöras och behandlas digitalt

I remissen ingår förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan och planbeskrivning samt förslag till författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Det förstnämnda förslaget anges reglera visualiseringen av detaljplanen och hur olika planbestämmelser får användas och formuleras. Bland annat anges hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Den viktigaste delen för att möjliggöra senare återanvändning av planinformationen anges finnas i bilaga till författningen där det som tidigare varit Boverkets planbestämmelsekatalog återfinns. Där finns hela bestämmelsesystemet och med unika koder för att möjliggöra hantering i de programvaror som används för planproduktion, anger förslagsställaren. Det andra författningsförslag som lämnas innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att kunna hantera och överföra uppgifter i detaljplaner med planbeskrivning. Där anges en definition för digital detaljplaneinformation som uppgifter i detaljplan med tillhörande planbeskrivning i digital form. Vidare anges att vid överföring av digital detaljplaneinformation ska den information som föreskrivs i Boverkets föreskrifter om detaljplan och planbeskrivning ingå och den informationen ska kunna återges i den form som föreskrivs i dessa föreskrifter. Det anges också att digital detaljplanerinformation ska vara lämplig för arkivering. Därutöver anges att informationen som avses ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara och lägesbestämda och att informationen i lägesbestämningar ska utgå från ytor. Slutligen anges att digitala detaljplaner ska vara i format som möjliggör digital överföring enligt vad som föreskrivs med stöd av lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Regelrådet har tagit emot de båda författningsförslagen som del av två separata remisser[1]. Eftersom det är tydligt att det finns ett nära samband mellan ärendena behandlar Regelrådet de båda remisserna i ett gemensamt yttrande.

[1] Regelrådet diarienummer RR 2019-98 respektive RR 2019-108.

Boverkets förslag till föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag

Rubricerade ärende, diarienummer 2887/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Boverkets föreskrifter (2016:10) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och (2016:17) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Rubricerade ärende, diarienummer 3591/2018, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

Remissen innehåller Boverkets förslag på nya föreskrifter om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (BFS 2018:XX). Föreskrifterna innebär en precisering av bestämmelserna i förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (hädanefter förordningen). Stödet är på totalt 275 miljoner kronor och får ges till organisationer, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor, stiftelser och kommuner. Boverket fattar beslut om, och betalar ut stöd. Föreskrifterna preciserar vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan, uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, hur elektroniska ansökan ska gå till (från 2019) och verkställer förordningen

Boverkets förslag till föreskrifter om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

Rubricerat ärende, diarienummer 3.2.1 488/2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Yttrande över förslag till ändring i Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader

Remissen innehåller förslag till ändring i Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader (BED). Det förslås att energiklassningen i energideklaration ska baseras på primärenergi i stället för levererad energi. Förslaget innebär att energiprestandan kommer att anges på ett ändrat sätt i energideklarationen. Detta får konsekvenser för jämförbarheten mellan nya och gamla deklarationer.

Genom ändringarna i BED införs en ändrad metod för att uttrycka en byggnads energiprestanda. Det ändrade sättet att ange byggnadens energiprestanda kallas primärenergital och samstämmer med begreppet i Boverkets byggregler (2011:6) (BBR). I BED innebär det att byggnadens energiprestanda ska uttryckas i ett primärenergital och att klassen ska baseras på relation till kraven för nya byggnader uttryckt i primärenergital. Kvoten som klassen baseras på är således fortfarande baserad på byggnadens energiprestanda och kravet för nya byggnader, men hur dessa värden ska fastställas och uttryckas har ändrats. Vidare föreslås energideklarationens sammanfattning ändras så att det tydligt framgår att energiprestandan och krav vid uppförande av ny byggnad uttrycks i primärenergital, och att specifik energianvändning fortfarande anges som komplement.

Yttrande över förslag till ändring i Boverkets föreskrifter (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionskoder (eurokoder)

Remissen innehåller förslag på ändringar av föreskrifter om tillämpningen av europeiska konstruktionskoder (eurokoder), eller Boverkets konstruktionsregler, EKS. Ändringar föreslås av avdelningar A-I och H innehållande regler kring övergripande bestämmelser, grundläggande dimensioneringsregler, laster, betongkonstruktioner, stålkonstruktioner, träkonstruktioner, geokonstruktioner och aluminiumkonstruktioner. En stor del av ändringarna är av redaktionell karaktär och några är justeringar av nationella val. Ändringarna uppges vara ett led i Boverkets arbete med att se över reglerna med syfte att förenkla och förbättra tillämpningen och är i huvudsak av redaktionell karaktär.

Boverkets förslag till föreskrifter om bidrag för grönare städer

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Boverkets förslag till ändringar i Boverkets byggregler (2011:6)

Rubricerade ärende, diarienummer 116/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Boverkets förslag till ändringar i föreskrifter om byggregler (2011:6)

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av förordning (EU) nr 813/2013 som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. I övrigt bedöms förslaget inte medföra några effekter av betydelse för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Boverkets förslag till ändrade föreskrifter (2011:12) om hissar m.m.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Boverkets förslag till ändring av föreskrifter (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

I remissen föreslås ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ändringarna anges i huvudsak innebära en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter, dels att fler utbildningar kan godtas som grund för certifiering, dels att kravet på antal års yrkeserfarenhet sänks. Vidare görs vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap samt definitionsändringar.

Boverkets förslag till ändring i byggregler (2011:6) och i föreskrifter (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Rubricerade ärende, diarienummer 446/2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Remissen innehåller Boverkets förslag till ändrade föreskrifter med anledningen av att ändringar skett i plan- och byggförordningen (2011:338). Föreskriftsändringarna rör Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN 2). Ändringarna i BBR är främst kopplade till krav på energihushållning och nära-nollenergibyggnader samt definitionen av en byggnads energiprestanda. Syftet är att år 2017 införa ett nytt sätt att beräkna byggnaders energiprestanda i primärenergital, med bland annat nya geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Förslaget avser även skärpningar av kravnivån för nära-nollenergibyggnader som ska träda ikraft först år 2021. I övrigt föreslås ändringar av BEN 2 avseende antalet förnybara energikällor som inte ska ingå vid beräkning av byggnadens energianvändning samt att energianvändningen ska fastställas uppdelat på elenergi respektive övriga energibärare.

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsskydd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 1 december 2016 med angiven svarstid den 12 december 2016 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Boverkets förslag till föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Rubricerade ärende, diarienummer 2603/2016, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

 

Alla nyheter