Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Remissen innehåller förslag till ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.

De idag gällande bestämmelserna anges reglera i detalj hur svenska elleverantörer ska rapportera in
angivna pris- och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som
Energimarknadsinspektionen driver. Förslaget anges innebära att det införs ett utökat inrapporteringskrav för avtal om elleverans riktade till elanvändare, som avser både konsumenter och juridiska personer, med en förväntad årsförbrukning under 100000 kWh. De ytterligare elavtal som föreslås omfattas av inrapporteringskravet är fastprisavtal med bindningstiden 6 månader och 1–5 år, avtal om rörligt pris löpande och med 1 års bindningstid, mixavtal med 1 års bindningstid, anvisat pris och timavtal som erbjuds juridiska personer. Utöver det föreslås att avtalsformen fastprisavtal utökas till att också omfatta bindningstiderna 3–5 månader som erbjuds konsumenter och juridiska personer.
Vidare ingår vissa ytterligare ändringar som en ny skyldighet att ange om avtalet endast gäller juridiska personer, ny paragraf som anger elhandlares skyldighet att ansöka om behörighet för att rapportera in uppgifter, fem nya exempel på leveransvillkor har lagts till samt begreppet konsument har ersatts av elanvändare genomgående i föreskriften.

Förslag till ändring i föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-100890, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, såvitt kan bedömas, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring av föreskrifter om redovisning av nätverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-101896, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Remissen innehåller förslag till ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare enligt 8 kap. 11 b § tredje stycket ellagen (1997:857).

Föreskrifterna reglerar i detalj hur svenska elleverantörer ska rapportera in pris- och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som Energimarknadsinspektionen driver. Förslaget innebär att rörligt avtal med timbaserat pris introduceras. Det innebär att kunden debiteras för sin faktiska förbrukning per timme istället för en schabloniserad förbrukningsprofil. Förslaget innehåller också vissa språkliga förtydliganden av två andra avtalsdefinitioner.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning och rapportering av överförd el

Förslaget avser en ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el så att möjligheten för elnätsföretag att välja månadsvis avräkning för uttagspunkt med timavtal upphör. Ändringen medför att elanvändare med säkerhetsabonnemang om högst 63 ampere som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme ska timavräknas.

I övrigt föreslås redaktionella ändringar.

Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om omfattningen av datautbyte m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019-102012, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om krav på nätanslutning av förbrukare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2018-102196, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om funktionskrav för mätutrustning m.m.

I remissen ingår förslag till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning.

I sak innebär förslaget att det klargörs hur ett antal begrepp i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska definieras vid tillämpningen av denna förordning. Vidare fastställs att nätkoncessionshavare ansvarar för att information i kundgränssnittet uppdateras och är tillgängligt för en elanvändare som begär det minst var tionde sekund och att nätkoncessionshavaren ska hantera aktivering eller inaktivering av kundgränssnittet inom en arbetsdag från det att en elanvändare begär det.

Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som anses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

I remissen föreslås en ny föreskrift (EIFS 2019:x) om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Föreskriften föreslås ersätta Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2015:5 om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram och EIFS 2015:6 om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Det föreslås bland annat att

vissa definitioner och texter förtydligas samt att upprepningar som tidigare var nödvändiga vid korsreferering tas bort,
summan av alla incitamentsjusteringar inte får överskrida en tredjedel av den regulatoriska avkastningen på kapitalbasen under ett år,
alla oaviserade långa avbrott ska inkluderas,
kostnadsparametrar uppdateras,
AIT (Average Interruption Time; effektviktad medelavbrottstid) och AIF (Average Interruption Frequency; effektviktad medelavbrottsfrekvens) ska användas som indikatorer för kvalitet i lokalnät, region- och stamnät,
faktorn 0,5 ändras till 0.75 i ekvationen för nätförlustincitamentet,
för lokalnät ändras ekvationer för att beräkna normvärden och ingen hänsyn ska tas till egen historik såsom för kvalitetsnormerna,
ekvationen för belastningsincitamentet ändras och utfallet får enheten tkr,
bestämmelsen avseende möjlighet att ta hänsyn till lokal produktion tas bort, och
incitamenten för effektivt nätutnyttjande ska beräknas per år.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft under 2019 och vid samma tidpunkt föreslås att föreskrifterna (EIFS 2015:5) och (EIFS 2015:6) upphävs.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:z) om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av HVDC-system

Rubricerade ärende, diarienummer 2018-102197, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek samt föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag

Rubricerade ärende, diarienummer 2018-102433, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.

Yttrande över föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer

Remissen innehåller förslag på föreskrifter rörande fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer. Föreskrifterna kompletterar Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter för nätanslutning av generatorer (hädanefter RfG-förordningen). Om ett elnät kan drivas systemsäkert beror bland annat på kraftproduktionsmodulernas tekniska förmåga. Syftet med RfG-förordningen är att införa enhetliga regler för kraftproduktionsmoduler som ska anslutas till elnäten inom EU och det ställs tekniska krav på kraftproduktionsmoduler. Kraven gäller för nya moduler och för vissa befintliga som byggs om och handlar bland annat om vilka störningar i elnätet som framtida kraftproduktionsmoduler ska klara av och i vilken omfattning. Vidare ställs krav på frekvensstabilitet, spänningsstabilitet, störningstålighet, aktiv och reaktiv effekt samt utbyte av information. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör vissa nationella anpassningar av kraven. De generellt tillämpliga kraven som gäller för Sverige föreslås, enligt konsekvensutredningen, av Affärsverket svenska kraftnät och godkänns genom föreskrifterna av Energimarknadsinspektionen.

Yttrande över förslag till föreskrifter om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut

Förslaget reglerar vilken information som ska lämnas om konsekvenserna av att ett tidsbestämt elavtal upphör, vilket tidigare endast reglerats i tillsynsbeslut. Elhandlaren ska informera kunden om att den kommer att vara kvar som kund hos elhandlaren, även efter att avtalet har löpt ut om inte någon annan elhandlare övertar leveransen av el. Vidare ska informationen innehålla uppgifter om avtalstyp, uppsägningstid, bindningstid och priset för det nya avtalet. Priset ska anges i öre/kWh grundat på den totala kostnad som kunden betalar till elhandlaren för sin elanvändning.

Utöver detta ställs krav på att informationen ska vara skriftlig och lämnas samlad i ett särskilt meddelande till kunden.

Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnätet

Förslagsställaren redovisar att den nya föreskriften fastställer nätkoncessionshavares skyldighet att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnäten enligt 3 kap. 9 d § ellagen (1997:857). Förslaget innebär att elanvändarna ska informeras årligen om leveranssäkerheten för föregående kalenderår i det elnät som de är anslutna till samt planerade framtida åtgärder som påverkar leveranssäkerheten.

Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om mätning och rapportering av överförd el

Förslaget är en del i ett arbete mot att harmonisera elhandlares och balansansvarigas balansavräkningar inom Norden i form av Nordic Balance Settlement (NBS-modellen). Remissen innehåller ett förslag på en ny föreskrift om mätning, beräkning och rapportering av överförd el som ska ersätta den nu gällande föreskriften. Förslaget innebär bland annat att de systemansvariga upplåter avräkning till en gemensam enhet och att de balansansvariga får endast en motpart. Balansavräkningen anges huvudsakligen bli oförändrad för svenska aktörer.

Det föreslås ett krav på att det i rapporteringen endast ska användas godkända format samt att uppgifter ska registreras på samma sätt för inmatnings- som för uttagspunkter. Vissa rapporteringskrav föreslås också slopas. Ett krav på att redovisningen ska göras per energislag tillförs och en ny gräns för när rapportering ska ske samlat med hänsyn till märkeffektgräns föreslås.

Vidare föreslås nya definitioner, korrigeringar och tydliggöranden.

 

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om redovisning av nätverksamhet (EIFS 2012:4)

Energimarknadsinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna så att myndigheten kan samla in uppgifter om medellastfaktorn från elnätsföretagen för att på så sätt kunna göra bedömningar av om elnätet utnyttjas effektivt. Förslaget är en följd av en ändring i ellagen (1997:857) som skedde den 1 juni 2014 med anledning av att Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet genomfördes i Sverige i juni 2014.

Förslaget innehåller även förtydliganden avseende uppgifter som ska lämnas till myndigheten om kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät, kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät samt ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inhämtning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen.

 

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten

Remissen innehåller förslag till ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten.

Innebörden i förslaget är att begreppet långt avbrott preciseras på så sätt att det framgår att det ska vara längre än tre minuter samt att om en anläggnings- eller gränspunkt är elektriskt tillkopplad i en eller flera faser kortare tid än tre minuter mellan flera på varandra följande avbrott ska återställningen inte beaktas. Hela tidsperioden från det första avbrottets början till det sista avbrottets slut ska då, vid avbrottsrapportering, anses tillhöra samma avbrott.

 

Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om inrapportering till Elpriskollen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015-103314, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag om ändring i föreskrifter (EIFS 2011:3) om mätning och rapportering av överförd el

Remissen innehåller Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till ändringar i föreskrifter (2011:3) om mätning och rapportering av överförd el. Ändringarna föreslås som en följd av att det den 1 januari 2015 trädde i kraft en ny lagstiftning i ellagen (1997:857). Följande ändringar föreslås i Ei:s remiss:

• En ny föreskrift i 9 kap. 5 § om vilka uppgifter en elleverantör som har mottagningsplikt enligt 8 kap. 5 a § ellagen och som ingår eller avslutar ett avtal om inmatning med en elproducent ska anmäla till nätkoncessionshavaren.

• Ett nytt fjärde stycke i 10 kap. 1 § där det framgår vilka uppgifter en nätkoncessionshavare vid mottagandet av anmälan från elleverantör enligt 9 kap. 5 § ska konrollera.

• En ny föreskrift i 10 kap. 9 § om att nätkoncessionshavare görs skyldig att inom tre dagar efter det att en anmälan enligt 9 kap. 1 § inkommit, avseende en anläggning som omfattas av 8 kap. 5 a § ellagen, meddela elleverantören vissa uppgifter.

 

 

Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av intäktsram

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet enligt 5 kap. 7 § första och andra styckena ellagen (1997:857) vid fastställande av en intäktsram. Innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkoncession för linje omfattas av föreskrifterna. I förslaget finns även regler om bedömningen av kvaliteten i elnätet vid beräkningen av intäktsram. Vidare finns regler för innehavare av nätkoncession för område samt hur beräkning av kvalitetsjustering ska ske. Föreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Alla nyheter