Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare m.m.

I remissen ingår förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare, Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering vid åberopande av vissa utländska yrkeskvalifikationer, och Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De förstnämnda föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka intyg som ska ges in till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) vid ansökan om registrering som särskild hyresförmedlare[1]. Det föreslås också skärpta utbildningskrav vid registrering som fastighetsmäklare. Förändringen avser längre teoretisk högskoleutbildning (från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng) och även vissa ändringar i innehåll. Även den praktiska utbildningen föreslås förlängas från tio veckors praktik till sex månaders praktik. Vidare tillkommer krav på fortbildning och vissa justeringar när det gäller återregistrering.  Föreskrifterna om utländska yrkeskvalifikationer anges redaktionellt innebära att motsvarande bestämmelser som gäller idag får utgöra en egen föreskrift, i stället för att ingå som en del av andra föreskrifter. Det anges också finnas materiella förändringar. Således anges att den huvudsakliga materiella förändringen är att det lämplighetsprov som en mäklare med vissa utländska yrkeskvalifikationer vanligtvis behöver genomgå som en kompensationsåtgärd får ett något annat innehåll och större omfattning än idag. Lämplighetsprovet omfattar den juridik som finns i punkterna 1–4 i bilagan till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering. Idag anges lämplighetsprovet omfatta ca 57,5 högskolepoäng. Med de ändringar som FMI föreslår kommer provet i stället att vanligtvis omfatta cirka 70 högskolepoäng. Skillnaden anges således vara en följd av de ändringar som FMI föreslår i utbildningen för dem som ansöker om registrering med svenska yrkeskvalifikationer. När det gäller det tredje föreskriftsförslaget anges detta innebära bland annat följande. Som en konsekvens av att den nya registreringskategorin särskild registrering för hyresförmedlare införs i den nya fastighetsmäklarlagenåterfinns även denna kategori i de föreslagna föreskrifterna. Kompletterande information förs in om att det är samma regler som gäller för den med europeiskt yrkeskort som lämnar en förhandsunderrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige. Det införs också bestämmelser om krav på vilken information som den mäklare som är tillfälligt verksam i Sverige ska lämna till tjänstemottagaren. Mäklaren föreslås lämna information om: det registreringsnummer som mäklaren tilldelats i fastighetsmäklarregistret hos Fastighetsmäklarinspektionen, samt yrkestitel eller om sådan titel inte finns, mäklarens bevis på formella kvalifikationer och den medlemsstat där mäklaren tilldelats titeln alternativt kvalifikationerna.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som bedöms ge konsekvenser för företag.

 

[1] Enligt idag gällande regler anges det finnas två slags registrering: fullständig registrering; som omfattar förmedling av alla bostadsobjekt och är den registreringskategori som är vanligast och registrering som hyresförmedlare; som gäller för mäklare som förmedlar hyresrätter för bostadsändamål. Med den nya fastighetsmäklarlagen kommer två ytterligare registreringskategorier att införas, fastighetsmäklarföretag och särskild registrering för hyresförmedlare.

Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt m.m.

Remissen innehåller förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 I sak anges föreskrifterna bland annat omfatta krav på fastighetsmäklare att genomföra riskbedömningar och ta fram rutiner, vidta åtgärder för kundkännedom, kontrollera identitet såväl avseende fysiska som juridiska personer och deras företrädare samt att rapportera och bevara handlingar och uppgifter.

 

Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2018:X)

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med föreskrifterna följer krav på registrerade fastighetsmäklare att genomföra riskbedömning och ta fram rutiner, vidta åtgärder för kundkännedom, övervaka och rapportera samt att bevara handlingar och uppgifter.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare

Rubricerade ärende, diarienummer 5.1-1962-16, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ärende 5.1-1044-16 har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till överordnade föreskrifter. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

 

Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om den årliga avgiften

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter