Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förslaget innehåller bestämmelser om att fondbolag, förvaltningsbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till Finansinspektionen. För förvaltade värdepappers- och specialfonder ska de lämna uppgifter om förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter, typ av fond, jämförelseindex, aktiv risk och exponeringar. För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser. Det föreslås även en ändring av tidpunkten för att rapportera innehaven i specialfonder med begränsad möjlighet att förvärva och lösa in andelar. Förslaget innehåller vidare bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappers- eller specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året. Utöver dessa bestämmelser föreslås en del rättelser och redaktionella ändringar. Förslagen innebär ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Yttrande över förslag till föreskrifter om vissa försäkringsföreningar som har undantag

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om vissa försäkringsföreningar som har undantag, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, föreskrifter om ändring i Finansinspektions föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse.

Det föreslås nya föreskrifter för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstpensionskassor. Föreskrifterna reglerar hur sådana föreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information föreningarna ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna en försäkring. Föreskrifterna innehåller också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur föreningarna ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse. Förslaget anges innehålla bestämmelser om verksamhetsplan, information, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav, styrning av en försäkringsförening, försäkringsteknisk utredning, rapporter, åtgärdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkravet och avgifter för återköp och överföring.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (i det följande redovisningsföreskrifterna). Enligt nämnda föreskrifter ska alla företag som upprättar koncernredovisning tillämpa internationella redovisningsstandarder. Finansinspektionen föreslår att kravet tas bort för onoterade företag och anpassar därmed koncernredovisningsbestämmelserna i föreskrifterna till de bestämmelser om koncernredovisning för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (i det följande ÅRFL).

Det föreslås även en hänvisningsändring till rekommendationerna från Rådet för finansiell rapportering, som innebär att föreskrifterna anpassas till aktuella internationella och nationella redovisningsregler.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020 och tillämpas första gången på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020.

Förslag till nya föreskrifter om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Rubricerade ärende, ert diarienummer FI Dnr 18-21224, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, såvitt Regelrådet kan se, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/01089/S1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter om pensionsstiftelser och ändring i försäkringsrörelseföreskrifterna

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-26092, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

Rubricerade ärende, ert diarienummer 17-21914, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-6054, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 13 mars 2020 med angiven svarstid kl. 10 den 16 mars 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och i föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

Rubricerade ärende, ert diarienummer 17-21914, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-14426, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse. Det föreslås föreskrifter om vilka kostnader som försäkringsföretag får beakta när de fastställer avgifter för återköp och överföring av försäkringar och försäkringskapital. De kostnader som får beaktas är enligt förslaget personalkostnader, kostnader för utskrifter, porto och digitala utskick samt datakostnader.

Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-13541, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Finansinspektionens Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18-1154, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 7 oktober 2019 med angiven svarstid den 14 oktober 2019 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (FFFS 20XX:XX) om tjänstepensionsverksamhet och föreskrifter (FFFS 2019:XX) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Förslaget innehåller regler om hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Det innehåller också bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen ska lämna till bland annat försäkrade. Vidare föreslås nya föreskrifter om rapportering och redovisning.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder m.m.

Remissen innehåller förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF).

 

I sak innehåller förslaget bestämmelser om beräkningen av aktivitetsmåttet aktiv risk och om hur information om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser.

Yttrande över förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser och förslag till ändringar i informationsföreskrifterna

Det ställs nya och utökade krav på den information som pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar gjorts till stiftelsen ska lämna. Det gäller uppgifter om stiftelsens kontaktuppgifter, i vilken medlemsstat den är registrerad eller auktoriserad och vilka myndigheter som utövar tillsyn över stiftelsen. Vidare ska information om placeringsprofil, syfte och hur detta ska uppnås och information om huruvida miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer eller företagsstyrningsfaktorer beaktas i placeringsbeslut och i så fall på vilket sätt. Stiftelsen ska på begäran av den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen, kostnadsfritt tillhandahålla sina stadgar och i pappersform. Det föreslås vidare nya krav på innehållet i de styrdokument som pensionsstiftelser ska upprätta. Dessa ska innehålla riktlinjer för riskhantering, internrevision och för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal och det föreslås bestämmelser rörande stiftelsens beredskapsplan och ersättningspolicy. Bestämmelserna i de i dag gällande föreskrifterna om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys förs över till de nya föreskrifterna. Det föreskrivs vidare om innehåll i placeringsriktlinjerna och i konsekvensanalysen. Nya bestämmelser i förhållande till de befintliga rör t.ex. krav på att stiftelserna ska, i förekommande fall, redogöra för beaktande av hållbarhetsfaktorer samt att placeringsriktlinjerna ska innehålla en beskrivning av hur stiftelsen mäter motpartsrisker även i de fall motparterna är stater. De nya föreskrifterna genomför, tillsammans med ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser (tryggandelagen), direktiv 2016/2341/EU om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (det andra tjänstepensionsdirektivet).

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder m.m.

I remissen ingår förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I sak innebär förslaget att ett antal nya krav införs på information i årsberättelser för att stärka delägares rättigheter. Ändringarna gäller värdepappersfonder och specialfonder. Informationskraven avser en redogörelse om hur investeringsstrategin bidrar till utvecklingen av den institutionella investerarens eller fondens tillgångar på medellång till lång sikt. Vidare ska det informeras om fondens omsättningskostnader samt om de röstningsrådgivare som har anlitats för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Därutöver ska det i årsberättelsen finnas information om riktlinjer för utlåning och hur dessa tillämpas för att fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag vars aktier ingår i fonden. Slutligen föreslår Finansinspektionen att årsberättelsen ska innehålla information om eventuella intressekonflikter som har uppkommit i samband med placeringen och hur dessa har hanterats. Har det inte uppkommit några intressekonflikter ska detta anges. De intressekonflikter som avses anges vara mellan kapitalförvaltaren och investeringsobjekten.

Förslag till föreskrifter om produktingripande och förslag till ändringar i värdepappersföreskrifterna

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18-21905, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändringar i föreskrifter om betaltjänster, elektroniska pengar och bostadskrediter

Rubricerade ärende, diarienummer 18-19223, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18-18516, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter