Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissan avser huvudsakligen förslag till föreskrifter om avgifter. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). I övrigt bedöms att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom hälso- och sjukvård

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Nya föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (SJVFS 2021:15)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

De remitterade föreskrifterna fastställer bestämmelser om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Det anges att vissa ändringar behöver göras för att underlätta stödprocessen för både stödmyndigheter och de stödmottagare som ansöker om stöd för anläggning av våtmarker. Vissa bestämmelser behöver även korrigeras.

Följande ändringar föreslås:

3 kap. 12 § om hur stödmottagaren ska ansöka om utbetalning

Det anges att i tidigare programperioder före år 2006 har det varit möjligt att få förskott utbetalat även för miljöinvesteringar. Under den tid det var möjligt uppstod det en del problem med att projekt inte fullföljdes och att det utbetalade stödet behövde återkrävas. För att undvika problem med omfattande återkrav lämnas inte längre förskott för miljöinvesteringar. Den problematik som tidigare fanns anses dock till stora delar vara åtgärdad nu, rådgivningen och projektplanerna har förbättrats och förståelsen hos stödmottagare för hur projekten ska drivas har ökat. Det krävs ofta olika typer av tillstånd eller godkännanden för investeringar i våtmarker, förbättrad vattenkvalitet och anläggning av tvåstegsdiken. Processerna för dessa kan vara utdragna tidsmässigt vilket innebär att stödmottagare kan behöva ligga ute med pengar under lång tid för de delar som kan genomföras innan anläggningsarbetet väl kommer igång. Jordbruksverket förslår därför att man nu ska göra det ekonomiskt möjligt för fler stödmottagare att genomföra den här typen av miljöinvesteringar genom att ändra 12 § så att det blir möjligt att ansöka om utbetalning i förskott även vid stöd för den här typen av investeringar.

5 kap. 36 och 37 §§ om nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning

och organisation

Det anges att 5 kap. 36 och 37 §§ upplyser om bestämmelser som finns fastställda i EU-förordning. Upplysningsparagraferna anges vara felaktigt formulerade i nuvarande föreskrift och justeras därför nu så att de kommer att avse nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning och organisation så som avsikten har varit sedan föreskriften togs fram. Regelhänvisningen i bestämmelserna är riktig och behöver inte ändras.

Bilaga 2 om uppgifter och bilagor som den sökande ska lämna vid en ansökan om stöd

I den del av bilaga 2 som handlar om miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet framgår

det av den andra punktlistan under punkt 3.1 att den sökande vid ansökan om stöd ska bifoga de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen. Det har nu visat sig att bestämmelsen orsakar en del problem vid ansökan om stöd för anläggning av våtmarker, eftersom det ofta tar lång tid för stödmottagare att få de tillstånd som krävs. Det handlar både om att tillstånden ska beviljas och om att markavvattningsföretag ska omprövas i mark- och miljödomstolen. Jordbruksverket föreslår att föreskriften ändras så att sökande i de fall de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen inte finns när ansökan om stöd för anläggning av våtmark skickas in, istället kan bifoga underlag som styrker att den sökande har ansökt om de tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Tillstånd och godkännande ska då finnas innan anläggningsarbetet påbörjas. Ändringen i bilaga 2 anges innebära att stödmottagarna får klarhet i de ekonomiska förutsättningarna i ett tidigare skede vilket innebär att de kan genomföra upphandlings- eller planeringsarbetet och ha det färdigt när samtliga tillstånd finns på plats.

Det anges inte ett specifikt datum som författningsändringarna ska träda i kraft.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 8 september 2021 med angiven svarstid den 17 september 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändrade djurskyddsföreskrifter

Remissen innehåller förslag till ändringar i fyra av Jordbruksverkets djurskyddsförfattningar

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om förprövning (saknr L35)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om hästhållning (saknr L 101)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. (saknr L 111)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:4) om cirkusdjur (saknr L 116)

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Förslaget innefattar nya föreskrifter med anledning av det kommande havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Yttrande över förslag till Jordbruksverkets nya föreskrifter om ekologisk produktion

Förslaget avser nya föreskrifter om ekologisk produktion och upphävande av de tidigare föreskrifterna (SJVFS 2015:29) till följd av att ändrade EU-regler träder ikraft den 1 januari 2022.

 

Odlare måste i det nya reglerna ansöka om individuellt undantag från kravet på att använda ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning. För att klara den förväntade stora ansökningsmängden föreslås att ansökningarna ska göras i databasen organicXseeds (oXs).

 

Vid inköp av icke ekologiska djur krävs det individuella undantag för alla icke-ekologiska djur som köps in utom för bin och däggdjur av hotade raser. Enligt förslaget ska sökanden skicka sin ansökan till Jordbruksverket.

 

Djurhållare måste enligt de nya reglerna ansöka om individuellt godkännande för att få avhorna eller avlägsna hornanlag på kalvar. Enligt förslaget ska djurhållare få lämna en ansökan vid ett tillfälle. Beslutet tillåter sedan avhorning av och avlägsnande av hornanlag på kalvar på det aktuella företaget från och med beslutstillfället och i tre år framåt. En ny ansökan måste sedan ske om behovet kvarstår.

 

Enligt de nya reglerna ska alla företag som ska börja med ekologisk produktion eller handla med ekologiska produkter anmäla sig till den behöriga myndigheter innan omställningen eller handel med ekologiska produkter påbörjas. Idag anmäler företagen sig endast till kontrollorganen. I föreskrifterna regleras på vilket sätt anmälan ska göras och vilka uppgifter företagen ska lämna.

 

Medlemsstaten ska även föra ett samlat register över alla företag som är anslutna till kontroll och publicera det tillsammans med företagens certifikat. Syftet är att säkerställa insynen i certifieringssystemet.

 

Det nuvarande regelverket ställer krav på att medlemsstaterna ska ha en databas över utbudet av ekologiskt växtförökningsmaterial. Med de nya EU-reglerna utökas kraven till att även gälla ekologiska avelsdjur och ekologiska yngel till vattenbruk. Syftet är att det ska bli enklare för företagen att få tag på ekologiska avelsdjur.

Regler om i vilka fall där parallellproduktion tillåts har av EU tagits bort, varför de stryks ur föreskrifterna.

De nya EU-reglerna tillåter att små företag inom ett visst geografiskt område går samman och gör en gemensam anmälan om certifiering för de företag som ingår i gruppen. Det ställs bland annat krav på att gruppen ska inrätta system för intern kontroll för att kontrollera att alla i gruppen följer reglerna. De ska också inrätta ett gemensamt saluföringssystem för de produkter som produceras. Förslaget till nya föreskrifter ändras så att aktörsgrupper ska kunna anmäla sig till certifiering.

Ekologiska odlare får med de nya EU-reglerna möjlighet att använda växtförökningsmaterial som har en större genetisk fenotypisk variation, så kallat ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial. Syfte är att sådant material ska leda till en minskad spridning av skadegörare, förbättrad motståndskraft mot skadegörare eller klimatförändringar och en ökad biologisk mångfald. Reglerna innebär ett undantag från de regler som gäller för saluföring av utsäde och växtförökningsmaterial i EU. Bland annat ska materialet registreras i en lista utan särskild prövning. Utsädet ska dock uppfylla normala krav för bland annat grobarhet, ogräsförekomst och sundhet. Jordbruksverkets föreskrifter behöver reglera att företag som saluför ekologiskt heterogent material ska göra en anmälan till verket. Mer detaljerade regler kommer att följa genom Kommissionens genomförandeförordning som ännu inte har beslutats.

I övrigt innehåller föreskriftsförslaget regler om vad en ansökan ska innehålla för uppgifter, till vem den ska skickas och i vissa fall på vilket sätt den ska göras.

I vissa fall förtydligas EU-reglerna genom nationella tekniska regler. Föreskriftsförslaget avser även vissa krav som kontrollorganen ska uppfylla, bland annat ansökan om att kontrolluppgifter ska delegeras, avgifter för kontroll och statistikinlämning. Krav ställs också på att kontrollorganen ska lämna aktuella uppgifter till Jordbruksverket om aktörerna i registret över ekologiska aktörer, bland annat om aktörernas certifikat. Kontrollorganen ska, enligt förslaget, även kunna ansöka om att få uppgiften delegerad.

Förslag till nya föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.7.16-19019/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att konsekvensutredningen i allt väsentligt överensstämmer med den som tidigare remitterats och som Regelrådet den 19 februari 2020 yttrat sig över (vårt diarienummer RR 2020-26, ert diarienummer 5.7.16-19019/2020). Regelrådet konstaterar vidare att det kompletterande förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.11.16-04269/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.5.16-05685/2021, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om ersättning till minkföretag på grund av beslut enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. till följd av SARS-CoV2/covid-19

Förslaget avser nya föreskrifter avseende ersättning i form av statligt stöd till minkföretag med anledning av Jordbruksverkets beslut om förbud mot parning och uppförökning av minkar under 2021. Förslaget avser bestämmelser om vilka förutsättningar för ersättning som ska gälla för att få tillgång till stödet, om ersättningens storlek, om ansökan om ersättning, om uppföljning och kontroll samt om återbetalning av stödet. Förslaget omfattar även undantag från bestämmelserna i vissa fall.

Förslag till föreskrifter avseende statistisk undersökning av djurinnehav

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.16-01017/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.17-00701/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1.1.16-00539/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16-15039/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9) om smittreningsåtgärder m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.17-00701/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel, samt export med avseende på djurhälsa

Rubricerat ärende, ert diarienummer 5.3.16-00179/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och
avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.5.16-00180/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter