Förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.1.16-17810/2019, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.17-00572/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändrade djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.16 – 08054/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 19 maj 2020 med angiven svarstid den 26 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändringar i tre föreskrifter – intagning växtsorter sortlistan, bevarandesorter lantbruksväxter, bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.6.16-00895/2020, 3.6.16-00894/2020 och 3.6.16-00893/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändringar i föreskriften (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.6.16-00892/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i tre föreskrifter om certifiering och märkning av utsäde

Rubricerade ärende, era diarienummer 3.6.16-00889/2020, 3.6.16-00890/2020 och 3.6.16-00891/2020, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungsprogrammet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.2.16 – 00352/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.6.16-05486/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. om utsädespotatis

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.6.16-04885/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring med anledning av översynen av åtgärdsprogram enligt nitratdirektivet (91/676/EEG)

Förslaget innehåller:

  • en ny bestämmelse om lagring av flytande rötrester från jordbruksverksamhet,
  • en ny skrivning om behovsanpassad gödsling,
  • en möjlighet att ge dispens för kvävegödsling av mellangrödor vid bekämpning av karantänskadegörare,
  • krav på att hela arealen måste utnyttjas för spridning av stallgödsel under en femårsperiod tas bort och ersätts med ett allmänt råd och
  • att mängden lättillgängligt kväve som får tillföras före höstsådd av andra grödor än oljeväxter sänks från 40 kg/ha till 30 kg/ha i känsliga områden.

Yttrande över Jordbruksverkets föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer.

Det anges att föreskriftsändringen innebär att det i första hand föreskrivs om inom vilka specialiteter som specialistkompetens kan uppnås och om vad utbildningen ska innehålla. Många av idag gällande regler som kräver beslut från Jordbruksverket tas bort och större utrymme lämnas åt Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) att hantera det praktiska kring utbildningen. Utbildningen kommer, i likhet med läkarnas specialisttjänstgöring, att ha ett ökat fokus på att veterinären under handledning av en specialistutbildad handledare arbetar sig till de relevanta färdigheter och kunskapsmål som regleras för respektive specialistområde. Det ankommer på handledaren att intyga att veterinären genomfört och behärskar specialistutbildningens olika moment. Genom att ta bort ett idag gällande krav att kliniker som ska fungera som utbildningsplatser ska vara godkända av Jordbruksverket och kravet att tjänstgöringen inom ramen för utbildningen ska utföras på en sådan utbildningsplats anges det skapas ett mer flexibelt system. Det anges innebära att en veterinär lättare kan utföra delar av sin utbildning vid en annan klinik än där han eller hon har sin huvudsakliga anställning. Jordbruksverket kommer enbart att kontaktas när den som gått utbildning ansöker om att få ett godkännande som specialist.

Förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.16-16545/2019, har remitterats till Regelrådet.

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 18 december 2019 (vårt diarienummer RR 2019-310), ert diarienummer 3.10.16-16545/2019). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Statens jordbruksverks ändrade föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

Remissen innehåller förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand.

Föreskrifterna reglerar vaccination mot mjältbrand i området kring Omberg. Ändringen av föreskrifterna anges innebära att vaccinationsområdet delas in i tre delar. Obligatorisk vaccination av får och nötkreatur kvarstår på Omberg, medan frivillig vaccination tillåts i det resterande vaccinationsområdet. I en del av vaccinationsområdet där det är tillåtet med frivillig vaccinering står staten för en del av kostnaden för vaccineringen, i den andra delen sker frivillig vaccinering på egen bekostnad.

Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.1.16-16995/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Förslaget avser en ny föreskrift om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. Föreskriften reglerar skyldigheten för jordbrukare att lämna uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i jordbruket. Uppgifterna som ska lämnas till Jordbruksverket ska avse jordbruksförhållandena den 4 juni 2020.

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Förslaget avser en ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion så att regler läggs till om uppfödning av ekologiska unghöns.

Förslaget avser krav på separata företag för den ekologiska uppfödningen av unghöns, eftersom ekologisk produktion och konventionell produktion med samma djurart inte får förekomma i samma företag (enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) 834/2007).

Uppfödarna av unghöns behöver ha en fullständig ekologisk certifiering som innebär att kontrollorganen har rätt att även kontrollera företagarens konventionella företag  (artikel 28 rådets förordning (EG) 834/2007).

Uppfödarna av unghöns ska därutöver ha tillgång till mark som brukas ekologiskt, antingen egen mark eller genom samarbetsavtal, eftersom artikel 16 i kommissionens förordning 889/2008 innehåller ett förbud mot animalieproduktion som saknar anknytning till marken.

Därutöver krävs att gödseln från de ekologiska unghönsen ska spridas på ekologisk mark. En viss del av fodret ska också komma från den egna gården, eller från gårdar eller aktörer som uppfödarna av unghöns samarbetar med (kommissionens förordning 889/2008)

Yttrande över ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd. Det anges att ändring av ansökanföreskriften främst berör sista ansökningsdatum och införandet av en ny paragraf med anledning av att förlängning av åtaganden ska vara möjliga att göra från och med 2020. Det anges vidare att de flesta av ändringarna som föreslås är redaktionella vilket bland annat inkluderar ändring av årtal från 2019 till 2020.

Det anges även att föreskrifterna idag innehåller samlade gemensamma bestämmelser främst för hur jordbrukare ansöker om stöd. Det finns bland annat grundläggande krav för ansökan, viktiga tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtaganden för miljöersättningar görs, vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag och regler för överlåtelser. En stor del av reglerna för ansökningsprocessen anges redan finnas i EU-regelverket.

Jordbruksverkets nya remiss av förslag till nya föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16 – 16837/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Förslag till nya djurskyddsföreskrifter om hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.17-7727/17, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter som rör avgifter avseende kontroller av genetiskt modifierade grödor och växter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-08280/2019, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Jordbruksverket har gjort en välgrundad bedömning att föreskrifterna inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Alla nyheter