Yttrande över Statens jordbruksverks ändrade föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

Remissen innehåller förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand.

Föreskrifterna reglerar vaccination mot mjältbrand i området kring Omberg. Ändringen av föreskrifterna anges innebära att vaccinationsområdet delas in i tre delar. Obligatorisk vaccination av får och nötkreatur kvarstår på Omberg, medan frivillig vaccination tillåts i det resterande vaccinationsområdet. I en del av vaccinationsområdet där det är tillåtet med frivillig vaccinering står staten för en del av kostnaden för vaccineringen, i den andra delen sker frivillig vaccinering på egen bekostnad.

Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.1.16-16995/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Förslaget avser en ny föreskrift om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. Föreskriften reglerar skyldigheten för jordbrukare att lämna uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i jordbruket. Uppgifterna som ska lämnas till Jordbruksverket ska avse jordbruksförhållandena den 4 juni 2020.

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Förslaget avser en ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion så att regler läggs till om uppfödning av ekologiska unghöns.

Förslaget avser krav på separata företag för den ekologiska uppfödningen av unghöns, eftersom ekologisk produktion och konventionell produktion med samma djurart inte får förekomma i samma företag (enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) 834/2007).

Uppfödarna av unghöns behöver ha en fullständig ekologisk certifiering som innebär att kontrollorganen har rätt att även kontrollera företagarens konventionella företag  (artikel 28 rådets förordning (EG) 834/2007).

Uppfödarna av unghöns ska därutöver ha tillgång till mark som brukas ekologiskt, antingen egen mark eller genom samarbetsavtal, eftersom artikel 16 i kommissionens förordning 889/2008 innehåller ett förbud mot animalieproduktion som saknar anknytning till marken.

Därutöver krävs att gödseln från de ekologiska unghönsen ska spridas på ekologisk mark. En viss del av fodret ska också komma från den egna gården, eller från gårdar eller aktörer som uppfödarna av unghöns samarbetar med (kommissionens förordning 889/2008)

Yttrande över ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd. Det anges att ändring av ansökanföreskriften främst berör sista ansökningsdatum och införandet av en ny paragraf med anledning av att förlängning av åtaganden ska vara möjliga att göra från och med 2020. Det anges vidare att de flesta av ändringarna som föreslås är redaktionella vilket bland annat inkluderar ändring av årtal från 2019 till 2020.

Det anges även att föreskrifterna idag innehåller samlade gemensamma bestämmelser främst för hur jordbrukare ansöker om stöd. Det finns bland annat grundläggande krav för ansökan, viktiga tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtaganden för miljöersättningar görs, vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag och regler för överlåtelser. En stor del av reglerna för ansökningsprocessen anges redan finnas i EU-regelverket.

Jordbruksverkets nya remiss av förslag till nya föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16 – 16837/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Förslag till nya djurskyddsföreskrifter om hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.17-7727/17, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter som rör avgifter avseende kontroller av genetiskt modifierade grödor och växter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-08280/2019, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Jordbruksverket har gjort en välgrundad bedömning att föreskrifterna inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-08280/2019, har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att remitterat förslag omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-08280/2019, har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att remitterat förslag omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16-10272/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2014:39) om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg och förslag till föreskrifter (SJVFS 2019:XX) om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg och förslag till föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket. Avseende ändring av föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg anges att föreskrifterna idag reglerar två separata märkningar: ISPM 15-märket som används på träemballage och KD 56°C/30 min-märket som används på trä och andra trävaror som behandlats genom värmetorkning i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare. ISPM 15-märket härrör från den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15 om reglering av träemballage inom den internationella handeln (ISPM 15). Märket visar att det yrkesmässiga företagets trä och träemballage är behandlat på ett sätt som är internationellt accepterat. Det anges att EU har beslutat om en ny förordning (EU) 2016/2031[1] om skyddsåtgärder mot skadegörare. Förordningen medför att de delar som reglerar märkning med ISPM 15-märket blir EU-rätt.

Avseende föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket anges följande. KD 56°C/30 min-märket används på trä och andra trävaror som behandlats genom värmetorkning i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare. Kraven för att märket ska få appliceras är nationella. Det föreslås bland annat att tillståndet att märka blir tidsbegränsat till fem år och att kravet på besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll av anläggning för värmetorkning tas bort.

Förslag till ändring av föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg följer i allt väsentligt av EU-rätt där det har saknats utrymme för förslagsställaren att fritt utforma förslaget. Regelrådet kommer därför inte behandla förslaget ytterligare i detta yttrande annat än i de fall det bedöms vara relevant för föreskrifterna om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228(2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG.

Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter

Rubricerade ärende, diarienummer 6.4.16-13398/2019, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/2031 och (EU) 2017/625. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Förslag till nya föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare samt förslag till framtida ändring av samma föreskrifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.4.16-08216/2019 och 6.4.16-13560/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till bland annat förordning (EU) 2016/1031 och förordning (EU) 2017/625. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 7.1.6-12977/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt kan bedömas har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EU) nr 1143/2014. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter (SJVFS 2019:XX) om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

Rubricerat ärende, diarienummer 7.1.16-11066/2019, har remitterats till Regelrådet.

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt uppgift från Ekonomistyrningsverket har Jordbruksverkets förslag till avgifter för Distriktsveterinärer skickats för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

De föreslagna ändringarna i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling rör

–          införandet av en definition av tjänsteleverantör

–          nya slutdatum för utbetalning av stöd

–          borttagande av valmöjlighet för redovisning av lönekostnadspåslag

–          möjlighet till stöd för kostnader som uppstått vid nyttjande av stödmottagares eller samarbetsparters resurser

–          ändrade skrivningar om undantag från konkurrensutsättning vid bredbandsstöd

–          infört avdrag för brott mot regler för konkurrensutsättning vid bredbandsstöd

–          ändrade ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

–          borttagande av undantag för redovisning av moms för enhetskostnader för stallar samt

–          borttagande av förslag om att stödmottagare ska bifoga betalningsbevis för bakomliggande fakturor som uppstått hos någon annan än stödmottagaren i innovationsgruppen.

Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Med anledning av att EU-kommissionen har lämnat förklaringar till hur stödet för gemensamma fonder bör hanteras föreslår Jordbruksverket ändringar i föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker.

 

Ändringarna avser en mängd paragrafer i tre olika kapitel samt ett antal bilagor till föreskrifterna.

De ändringar som, enligt förslagsställaren, medför effekter av betydelse för berörda företag omfattar följande:

 

2 kap. 6 § om medlemmars skyldighet att leverera produkter till producentorganisationerna

Det fastställs i producentorganisationernas stadgar vilka företag som behöver följa kraven om leverans till organisationerna.

 

3 kap. 7 § om driftsfonder

Producentorganisationen ska beräkna värdet av sin saluförda produktion under referensperioden. Referensperioden ska vara det räkenskapsår som organisationens stämma senast fastställt i resultaträkning och balansräkning. Ändringen gör det möjligt för producentorganisationer med brutet räkenskapsår att använda ett tidigare år som referensår.

 

3 kap. 11 § om gemensamma fonder

Medlemmar i en producentorganisation som inte har haft en minskad inkomst ska, enligt EU:s bestämmelser, inte få ta del av fonden. I 11 § läggs därför till en punkt om att detta ska framgå av producentorganisationens stadgar.

 

3 kap. 11 b §

Det anges att den aktuella inkomstminskningen ska avse produkter som producentorganisationen är erkänd för.

 

Inkomstminskningen som ska föreligga för att fondens medel ska få användas ska antingen avse producentorganisationens saluförda produktion av den aktuella produkten eller ökade insatskostnader för den aktuella produkten. Det innebär att fondens medel även kan användas när det föreligger negativa marknadsförhållanden för enbart någon eller några produkter. Ändringen innebär också att stöd även kan lämnas när en inkomstminskning beror på ökade insatskostnader.

 

Det fastställs att bestämmelsen om hur stor del av producentorganisationens förlorade årsinkomst som stöd får lämnas för ska beräknas per produkt som organisationen är erkänd för.

 

Bilaga 6 om ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för producentorganisationer

Det fastställs att i de fall det ansökta beloppet uppgår till mer än en tredjedel av det belopp som producentorganisationerna som högst kan söka i förskott under det aktuella året ska ansökan även innehålla uppgift om varför ansökan överstiger beloppet samt insatsnummer och belopp för de insatser som innebär att det ansökta beloppet är så högt för den aktuella perioden. Firmatecknaren ska försäkra att organisationen har använt det förra förskottet enbart till insatser som omfattas av verksamhetsprogrammet och kommer att använda det nya förskottet endast till sådana insatser.

 

Det anges att ansökan ska innehålla uppgift om vilken tertial som ansökan om frisläppande av säkerhet avser, istället för vilka månader ansökan avser.

 

Kravet tas bort på att producentorganisationerna vid ansökan ska skicka med utdrag ur bokföringen som visar att organisationen eller dess medlemmar har betalat sin del till driftsfonden under den föregående perioden.

 

En redovisning ska skickas med ansökan som visar att producentorganisationen har nyttjat eventuella förskott från föregående period.

 

Det anges att om producentorganisationen inte har lämnat tillräcklig säkerhet sedan tidigare ska sådan skickas med som bilaga till ansökan.

 

Bilaga 7 om ansökan om utbetalning av stöd

Det fastställs att producentorganisationerna kan skicka in underlag som styrker att inkomsten för de aktuella produkterna totalt sett har minskat med minst 20 procent under det aktuella verksamhetsåret. Detta istället för att organisationerna ska skicka in underlag som styrker att värdet för produkterna minskat med minst 35 procent under en period på minst fyra veckor. Vidare anges att producentorganisationer som söker stöd för komplettering av gemensamma fonder där inkomstminskningen beror på ökade insatskostnader ska de skicka in underlag som visar att beräkningen av insatskostnaderna är gjorda och verifierade av oberoende kvalificerad person eller professionellt organ och att de bygger på tillförlitlig data.

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16-16837/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter