Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Förslagsställaren har tidigare, för att kunna styra planeringen kring den kontroll som sker vid slakt och för att på bästa sätt kunna utnyttja sina resurser, tagit fram föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt. Föreskrifterna behöver nu ändras dels med anledning av att förslagsställaren kommer att övergå till ett nytt avgiftssystem för kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar, dels önskemål utifrån praktiska erfarenheter av tillämpningen av föreskrifterna. Trots att merparten av reglerna i sak kvarstår oförändrade, anser förslagsställaren att nya föreskrifter bör beslutas.

Det föreslås att alla slakterier och vilthanteringsanläggningar ska ha ett slaktschema fastställt för kalenderår. Vidare föreslås att mindre anläggningar, med maximalt tio slakttillfällen per år, ska
få lättnader i slaktschemats utformning och när besiktning vid slakt ska anmälas. Avgiften vid
sena ändringar och avbokningar tas bort tillfälligt. Därutöver föreslås att vilthanteringsanläggningar ska få möjlighet att göra tillfälliga ändringar i sin slaktplanering. Slutligen föreslås en mindre justering kring ändringar och avbokningar för att tydliggöra gällande regler.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 16 augusti 2021.

Yttrande över förslag till ändring Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Remissen avser förslag om att restauranger och andra storhushåll ska lämna konsumenterna information om ursprungsland för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i de måltider som serveras. Med ursprungsland avses uppfödningsland för det djur som köttet kommer från. Förslaget innebär att uppgifterna kan tillhandahållas skriftligt eller muntligt.

Bestämmelserna om obligatorisk ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll föreslås införas i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation och gälla under två år.

Förslag till ändring i föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/03988, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring av övergångsbestämmelser vad gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2021/00630, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 29 januari 2021 med angiven svarstid den 8 februari 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin

Livsmedelsverket föreslår nya föreskrifter innebärande att det, till skillnad från i dag, ska bli möjligt för jägare att leverera små mängder vildsvin och kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter och till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter. För att en jägare ska få leverera direkt till slutkonsument föreslås krav på att jägaren genomgått en särskild utbildning och beviljats tillstånd av länsstyrelsen. En jägare med tillstånd föreslås få leverera 10 vildsvin samt kött av 10 vildsvin direkt till slutkonsumenter. Jägare utan sådant tillstånd föreslås få leverera 75 vildsvin till lokala
detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter. Innan vildsvin eller kött av vildsvin får levereras till slutkonsumenter måste vildsvinet ha provtagits och analyserats för trikiner och har det nedlagts i Västmanlands, Uppsala eller Gävleborgs län ska det även ha provtagits och analyserats för cesium-137. Vidare föreslås krav på spårbarhet och information till slutkonsumenter samt vissa krav på dokumentation. Alla separata delar av vildsvinets slaktkropp ska vara märkta med såväl vildsvinets löpnummer som jägarens unika kod, eller i förekommande fall den lokala detaljhandelsanläggningens unika kod. Jägaren ska tilldelas en unik kod i samband med beviljande av tillstånd att leverera vildsvin och kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter. De lokala detaljhandelsanläggningarna ska tilldelas en unik kod i samband med att de anmäler verksamheten till kontrollmyndigheten. I samband med leverans ska leverantören ge slutkonsumenten tillgång till de analysresultaten för trikiner och cesium-137.
Jägaren ska bevara dokumentation om vildsvinet levererats som primärprodukt eller kött, löpnummer, län för nedläggning av vildsvinet samt analysresultat för trikiner och, i förekommande fall, cesium-137 i tre år, liksom de lokala detaljhandelsanläggningar som tar emot leveranser som dessutom ska bevara uppgifter om datum för mottagandet och jägarens namn och kontaktuppgifter. Länsstyrelsen föreslås som kontrollmyndighet. Följdändringar föreslås i Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/04035, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter (2014:4) om livsmedelsinformation

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/01503, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/01436, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, samt (LIVSFS 2019:1) om livsmedel avsedda för särskilda grupper

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/01043, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till föreskrifter om kosttillskott

Förslaget avser införande av nya föreskrifter om kosttillskott som upphäver LIVSFS 2003:9 om kosttillskott.

Det införs maximivärden för följande vitaminer och mineraler i kosttillskott:
Vitamin A, Betakaroten, Vitamin D, Vitamin E, Nikotinsyra, Nikotinamid, Vitamin B6, Folsyra, Vitamin C, Kalcium, Magnesium, Järn, Koppar, Jod, Zink, Mangan, Kalium, Selen, Krom, Molybden, Fluorid, Fosfor och Bor.

Det föreslås inte något maximivärde för vitamin K, tiamin/vitamin B1, riboflavin/vitamin B2, pantotensyra, vitamin B12, biotin, natrium, klorid eller kisel, eftersom det saknas vetenskapliga underlag som visar på hälsomässiga risker med ett högt intag.

Det ska vara möjligt att ansöka om dispens från maximivärdena om det kan visas att det kosttillskott som ansökan gäller för är säkert trots överskridande av maximivärdet. En avgift för att söka dispens som ska täcka kostnaderna för att hantera och bedöma ansökan kommer att tas på 20 000 kronor.

Det införs även bestämmelser om att den rekommenderade dagliga dosen varken får sättas så lågt att den inte har någon näringsmässigt eller fysiologisk verkan eller så högt att den inte är motiverad.

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om fruktjuice och fruktnektar

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/0107, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom leverans och distribution av dricksvatten samt förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/00702, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/00438, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt kan bedömas medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Livsmedelsverkets rapport Avsättning av svenskt vildsvinskött

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2018/02334, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Förslag till upphävande och ändring i ett antal föreskrifter med anledning av EU:s förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel mm.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/03136, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Föreskriftsförslaget reglerar planering av besiktning före och efter slakt. Det föreslås att för ett slakteri där Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten ska ett slaktschema fastställas för hela kalenderåret. Slakteriet ska lämna in ett önskat slaktschema senast den 1 oktober året innan, som Livsmedelsverket ska fastställa senast den 1 december året innan. För ett slakteri där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under slakten och för ett renslakteri, ska ett slaktschema fastställas för perioden mars – augusti respektive september – februari. Slakteriet ska lämna in önskat slaktschema senast den 1 december respektive den 1 juni. Livsmedelsverket ska fastställa slaktschemat senast den 1 februari respektive den 1 augusti.

Om det uppstår behov av tillfälliga ändringar av ett slaktschema, föreslås att slakteriet ska anmäla detta till Livsmedelsverket senast fem dagar innan önskad dag för besiktning. För vissa särskilda veckor i nära anslutning till storhelger och sommarsemester ska en sådan anmälan ske femton arbetsdagar innan önskad dag för besiktning. Om ett slakteri inte anmäler inom de givna fristerna kan Livsmedelsverket neka till att utföra besiktningen. Undantag från de givna fristerna kan medges i de fall Livsmedelsverket bedömer att ett verkligt behov av slakt föreligger. Om ett slakteri vill göra en större ändring av det gällande slaktschemat ska slakteriet anmäla detta två månader innan ändringen ska börja gälla. Livsmedelsverket ska fastställa det nya slaktschemat en månad innan planerad besiktning.

Vidare föreslås att en vilthanteringsanläggning ska lämna in en slaktanmälan till Livsmedelsverket tre månader innan det första önskade besiktningstillfället under verksamhetsperioden.

I föreskriftsförslaget anges också vad som gäller för sena avbokningar.

Föreskriftsförslaget ska träda i kraft i augusti 2019. Slaktscheman enligt förslaget ska gälla från den
1 januari 2020. För ett slakteri där Livsmedelsverket inte har en ständig närvaro under slakten ska
den första perioden avse januari – augusti 2020. För vilthanteringsanläggningar avses den period
som inleds med ett besiktningstillfälle under 2020.

Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/00423, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, i de delar det inte direkt följer av EU-rätten, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:12) om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/02739, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till ändring i kommissionens direktiv (EU) 2016/1855 av den 19 oktober. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/02141, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma är regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/307. Regelrådet väljer med anledning av detta att att yttra sig i det nu remitterande ärendet.

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel

Remissen innehåller förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel.

Det föreslås att

kravet på berikning av ”fermenterad mjölk” ersätts av ett krav på berikning av ”fermenterade mjölkprodukter” och
det införs en definition av fermenterade mjölkprodukter och att definitionen av fermenterad mjölk upphävs.
Det anges inte när förslaget föreslås träda i kraft.

Alla nyheter