Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning och förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning och förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål.

I föreskriftsförslaget om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning anges de ersättningsnivåer som ska utgå, beroende på vad tillhandahållaren bistår med. Olika ersättning ska utgå om det exempelvis gäller tillhandahållande av upplysningar eller medverkan i form av användande av tekniska metoder. En viss fastställd timersättning ska utgå under kontorstid och en högre timersättning utanför kontorstid. Om kostnaderna för en medverkan avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt föreskriftsförslaget, eller om medverkan sker i någon annan form än de som anges i förslaget, får den medverkansskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader

som är direkt hänförliga till medverkan. Begäran om ersättning ska i samtliga fall styrkas av ett underlag som den medverkansskyldige lämnar till den verkställande myndigheten.

I föreskriftsförslaget om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål anges att den lagringsskyldige vid ett utlämnande ska ersättas utifrån två kategorier. Den första kategorin avser utlämnande av lagrade eller bevarade uppgifter hänförliga till ett efterfrågat geografiskt avgränsat område. Den andra kategorin avser övriga utlämnanden av lagrade eller bevarade uppgifter. Ersättning föreslås utgå för varje utlämnande. Ett utlämnande omfattar samtliga lagrade eller bevarade uppgifter inom en kategori som begärs utlämnade vid ett och samma tillfälle. Ersättning ska utgå med ett visst fast belopp per kategori och tillfälle, liksom att ersättningen varierar om det är på kontorstid eller utanför kontorstid. Om kostnaderna för ett utlämnande avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt de fastställda beloppen, får den lagringsskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till utlämnandet. Begäran om ersättning ska i samtliga fall styrkas av ett underlag som den lagringsskyldige lämnar till den myndighet som begärt att få uppgifterna.

Föreskriftsförslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Yttrande över förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Förslagsställaren avser att med stöd av 12 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) ändra Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare (undantagsföreskrifterna).

Förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-12875, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt 12-14 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. De som omfattas av de föreslagna bestämmelserna är leverantörer av s.k. auktoritativa och rekursiva namnservertjänster, samt registreringsenheter för toppdomäner inom det globala domännamnssystemet, DNS, som är den bakomliggande tekniska infrastrukturen som genomför domännamnsuppslagningar på internet åt internetanvändare och applikationer. Föreskrifterna reglerar genomförande av riskanalys inklusive riskbedömning, framtagande av åtgärdsplan, säkerhetsåtgärder beroende på utfallet av leverantörens genomförda riskanalys samt åtgärder kopplade till kontinuitetsplanering

Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka uppgifter företag ska lämna rörande tillhandahållande av kontanttjänster

Remissen innehåller förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

I sak anges förslaget omfatta följande. De uppgifter som föreslås omfattas av föreskrifterna är plats för kontanttjänsten t.ex. adressuppgift, servicetyp (kontantuttag eller dagskasseinsättning), serviceform (t.ex. bankkassa, ombudslösning eller automat) och tillgänglighet (tillträdeshinder,

öppettider, avgifter och maxbelopp för tjänsten). Det anges att företagen idag lämnar uppgifter om serviceplats och servicetyp och under rubriken serviceform lämnas information om aktuell serviceform på platsen. Det tillkommer således uppgifter om avgifter (endast för kontantuttag), öppettider och maxbelopp vid kontantuttag och dagskasseinsättning. Vidare anges att företag som ska lämna uppgifter kan delas in i två grupper där det skiljer sig vilka uppgifter de två grupperna ska lämna. Huvudmän är de företag som driver eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, dvs. Bankomat, ClearOn, banker med kontanthanterande kontor etc. Huvudmän föreslås lämna samtliga uppgifter vilket kommer omfatta alla föreslagna uppgifter enligt ovan men även uppgift om vilka av de kreditinstitut som omfattas av skyldigheten enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen vars kunder kan använda sig av tjänsten. Kreditinstituten enligt ovan ska i vissa fall (när de inte rapporterar uppgifter som huvudman) lämna andra uppgifter. Uppgifter ska lämnas per serviceform hos huvudman och omfattar uppgifter om summan av dels avgifter som det aktuella kreditinstitutet tar ut från slutkunden för kontantuttaget men även uppgift om avgifter som huvudmannen tar ut. Samt även uppgifter om maxbelopp för kontantuttag/dagskasseinsättning vilket kan skilja sig mellan huvudmannen och kreditinstitutet.

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om spektrumauktioner

I remissen ingår förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

Förslaget anges innebära att om en sökande hänvisar till en bankgaranti från ett kreditinstitut i Storbritannien för att godkännas som budgivare i auktionen ska detta likställas med en garanti från kreditinstitut eller finansiella institut i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Därutöver innebär förslaget att ett nytt stycke läggs till i föreskrifterna. Där anges att tillstånd att använda radiosändare med stöd av lagen om elektronisk kommunikation kan komma att förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet även om sådana villkor inte har angetts i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan.

Förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-13379, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftssäkerhet

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS) 2015:2) om krav på driftssäkerhet. Det föreslås bland annat ökade dokumentationskrav som innebär att tillhandahållare[1] i sin dokumentation av tillgångar och förbindelser även behöver ange tillgångars och förbindelsers tillverkare. Varje version av dokumentationen ska även sparas i fem år. Det föreslås vidare ändringar av det befintliga riskanalyskravet. Ändringarna anges bestå i att myndigheten föreslår vissa hot som alltid ska analyseras. Dessa utgörs av hotet sabotage, samt information som förmedlas från Post- och telestyrelsen (PTS) om hot till tillhandahållare. Vidare föreslås även bland annat ett nytt krav på riskanalys inför upphandling och kontraktering.

Det framgår att enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet.

[1] Med tillhandahållare avses såväl tillhandahållare av nät som av tjänster.

Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras vid användning av NAT-teknik m.m.

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik.

I sak innebär förslaget att den lagringsskyldige ska lagra uppgifter om publik ip-adress med tillhörande UDP[1]- eller TCP[2]-portnummer kopplat till användarens ip-adress och spårbar tid för uppkopplingen.

[1] User Datagram Protocol
[2] Transmission Control Protocol

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation

Remissen innehåller förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

I sak anges förslaget innebära att det som står om den krets som omfattas av bestämmelserna moderniseras och anges med hänvisning till lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) i stället för telelagen. Den krets som träffas av regleringen ska, vad gäller fredstida planering, planera för att vid höjd beredskap fortsätta driften av verksamheten och så långt som möjligt tillhandahålla samma tjänster som i fredstid. Den berörda kretsen ska styra och överföra nationell trafik inom Sverige samt ställa personal för samverkan till förfogande i den omfattning som krävs. I övrigt föreslås att ett krav om att ett företag ska vara berett att flytta verksamhet till annan enhet inom företaget om en aktuell enhet hotas av markstrid tas bort. Det föreslås också krav avseende den fredstida organisationen med innebörd att företagen ska hålla en organisation för verksamhet vid höjd beredskap och krig aktuell. Ett krav på att begära uppskov för den personal som är krigsplacerad inom försvarsmakten och oundgängligen erfordras för företagets verksamhet vid höjd beredskap och krig föreslås tas bort.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2)

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2012:2) om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om på vilket sätt skyldigheten att rapportera störningar ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. I enlighet med nu gällande regler ska tillhandahållaren av tjänster lämna en inledande rapport och en kompletterande rapport.

Enligt nu gällande regler ska tillhandahållaren lämna en inledande rapport till Post- och telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet har avhjälpts. Detta föreslås ändrat till att tillhandahållaren ska lämna en inledande rapport till Post- och telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet inträffade eller uppnådde tröskelvärdet enligt 8 § i föreskriftsförslaget. Det föreslås att den inledande rapporten ska innehålla tillhandahållarens preliminära bedömning av störningens eller avbrottets orsaker.

Vidare föreslås en ändring av ordvalet abonnenter till anslutningar.

Enligt nu gällande regler ska tillhandahållaren lämna en kompletterande rapport till Post- och telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet har avhjälpts. Detta föreslås ändrat till att en sådan rapport ska lämnas till Post- och telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet inträffade eller uppnådde tröskelvärdet enligt 8 § i föreskriftsförslaget.

Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Rubricerat ärende, diarienummer 18-2483, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har förslagsställarens utrymme att självständigt utforma sitt författningsförslag varit begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnad författning. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i ärendet.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om ett kombinerat urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende ett frekvensblock om 2 x 10 MHz i 700 MHz-bandet. Vidare anges att för det kombinerade urvalsförfarandet gäller även vad som föreskrivs avseende auktioner i 3-7 och 12-18 §§ Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner (PTSFS 2008:1).

I föreskriftsförslaget anges att den mängd spektrum i 700 MHz-bandet som får tilldelas en och samma budgivare kan komma att begränsas genom beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan (spektrumtak). Det anges att tilldelningen av det tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet som förenas med villkor om täckning och utbyggnad inom landet ska genomföras genom ett kombinerat urvalsförfarande. Urvalsförfarandet föreslås utgöra en kombination av ett jämförande urvalsförfarande och ett anbudsförfarande där det pris budgivaren är villig att betala för tillståndet är utslagsgivande.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med den 30 juni 2019.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Regelrådet har tidigare yttrat sig över samma föreskriftsförslag den 14 februari 2018, ärende med diarienummer RR 2018-17. Konsekvensutredningen ansågs bristfällig i det nämnda ärendet. Därefter har förslagsställaren kompletterat konsekvensutredningen och remitterar nu Regelrådet på nytt.

Regelrådets yttrande i detta ärende omfattar endast förslagsställarens nya nationella undantag för användning av radiosändare för luftburna satellitterminaler. Förslagsställaren anger att det nu gällande undantaget för satellitterminaler i 1 980–2 010 MHz tydliggörs så att det framgår att det endast gäller för icke luftburen användning vilket inte tidigare har förekommit i det här frekvensområdet. Det anges att det nya undantaget möjliggör tillståndsbefriad användning av radiosändare för bredbandsuppkoppling till luftfartyg via satellitnätverk i frekvensområdet 1 980 – 2 010 MHz.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som anger när det är möjligt med undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Det anges att majoriteten av de föreslagna ändringarna i nu gällande undantag görs för att genomföra eller bättre motsvara beslut som antagits av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 5 i radiospektrumbeslutet.[1] Undantagen i det remitterade förslaget har till största delen sin grund i kommissionens SRD-beslut.[2] Såvitt Regelrådet kan bedöma är dessa förslag en direkt följd av EU-rätten med begränsat handlingsutrymme för den nationella regelgivaren, varför förslagen i dessa delar inte omfattas av Regelrådets yttrande.

Därutöver föreslås vissa nationella undantag. Två av dessa syftar till undantag avseende amatörradio som utövas som hobbyverksamhet. Regelrådets granskning avser regler som kan få effekter av betydelse för företag. Såvitt Regelrådet kan bedöma är förslagens eventuella påverkan på företag i denna del ytterst begränsad, varför förslagen i dessa delar inte omfattas av Regelrådets yttrande.

I remissen föreslås även ändringar avseende användningen av vissa frekvensutrymmen. Det föreslås ett förtydligande tillägg av mellanvåg (frekvensutrymmet 1,5 – 3 MHz) i undantagen för användning av radiosändare på utländska fartyg och luftfartyg i 3 kap. 3 och 4 §§. Undantagen anges möjliggöra tillståndsfri användning av radiosändare på utländskt fartyg inom svenskt inre vatten och svenskt territorialhav respektive utländskt luftfartyg som befinner sig inom svenskt luftrum eller på svenska flygplatser på frekvenser som omfattas av internationella överenskommelser om maritim- respektive luftfartskommunikation på lång- och kortvåg, VHF[3], satellitnätverk, samt för ombordkommunikation.  Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget i dessa delar endast begränsade effekter för svenska företag, varför förslaget i dessa delar inte omfattas av Regelrådets yttrande.

I remissen föreslås följdändringar med anledning av ett regeringsbeslut från den 1 juni 2017 om sändningsutrymme för tv-sändningar. Beslutet anger att sändningsutrymmet 703-713 MHz och
758-768 MHz får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 december 2018.
Syftet med den föreslagna ändringen anges vara att anpassa villkoren för användning av undantaget till regeringsbeslutet. Ändringen anges teoretiskt innebära att mindre begränsande villkor införs genom att användaren inte behöver iaktta skyddsregler för 694-790 MHz-bandet. I praktiken anges att ändringen inte kommer att medföra några konsekvenser eftersom tv-användning inte längre tillåts i frekvensbandet 694-790 MHz i och med regeringens beslut. Såvitt Regelrådet kan bedöma är förslaget i denna del en direkt följd av överordnad rätt (regeringsbeslutet av den 1 juni 2017) och omfattas därför inte av Regelrådets yttrande.

Det som slutligen återstår av föreskriftsförslaget om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare och som Regelrådets yttrande därmed avser, är dels de nationella förslagen om ändringar i frekvensutrymmet 444,5875 – 444,9875 MHz, dels ett nationellt förslag avseende användning av radiosändare för luftburna satellitterminaler. I remissen föreslås att det nu gällande undantaget för satellitterminaler i 1980-2010 MHz begränsas till icke luftburen användning. Genom det nya undantaget och den föreslagna ändringen möjliggörs utbyggnad av bredbandsuppkoppling till luftfartyg via satellitnätverk. Avseende ändringarna i frekvensutrymmet 444,5875 – 444,9875 MHz föreslås en utökning av antalet tillståndsbefriade kanaler med den tidigare tillståndspliktiga kanalen med bärvågsfrekvens 444,675 MHz. Det anges att denna kanal inte används samtidigt som användningen av de befintliga tillståndsfria kanalerna är relativt hög, varför det ses som lämpligt att användning av kanalen blir tillståndsbefriad. Det anges att det uppstår en administrativ lättnad för berörda som börjar använda denna kanal istället för en tillståndspliktig kanal.

Föreskriftsförslaget träder i kraft den 1 november 2018. Genom ikraftträdandet av föreskriftsförslaget upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

[1] Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen.
[2] Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1483 av den 8 augusti 2017 om ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning och om upphävande av beslut 2006/804/EG.
[3] Väldigt hög frekvens.

Förslag till ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Post- och telestyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Rubricerade ärende, diarienummer 16-10409, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

 

Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Post- och telestyrelsens (PTS) föreslår i remissen en ändring i sina föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst. Ändringen görs för att anpassa den svenska regleringen till införandet av eCall i Sverige, vilket kommer från det s.k. ITS-direktivet . Begreppet eCall definieras i föreskriftsförslaget som ”nödsamtal från fordon som aktiveras automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, och som innehåller en uppsättning uppgifter, samt upprättar en ljudkanal mellan de personer som befinner sig i fordonet och samhällets alarmeringstjänst via ett allmänt mobilt kommunikationsnät”.

Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

Rubricerade ärende, diarienummer 16-1473, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

 

Föreskrifter om ändring i myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Rubricerade ärende, diarienummer 16-996, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Alla nyheter