Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

Remissen innehåller förslag till

·       lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

·       lag om ändring i socialförsäkringsbalken

·       lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

·       lag om ändring av patientlagen (2014:821)

·       lag om egenvård

·       förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

·       förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Utredningen föreslår en ny lag om egenvård som ska reglera hur aktörer inom hälso- och sjukvården ska agera när det är fråga om hälso- och sjukvårdsåtgärder som kan bli aktuella att utföras av patienten själv eller med hjälp av någon annan. Därutöver lämnas flera olika förslag på förändringar i allt från grundläggande behov i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till hur stort avdrag som ska göras för föräldrars ansvar.

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en jämlik tandhälsa, SOU 2021:8

Förslagen i betänkandet avser ändring i följande lagar och förordningar:

Tandvårdslagen (1985:125), Lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, Patientsäkerhetslagen (2010:659), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m., Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration, Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd, Förordning (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen.

Ett förslag lämnas också om ny förordning om regionalt tandvårdsstöd i samverkan med hälso- och sjukvården för vuxna med särskilda behov.

Principer som förs in i tandvårdslagen:
Behovs-solidaritetsprincipen om att den som har det största behovet av tandvård ska ges företräde till tandvården respektive principen om att tandvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Helt eller delvis offentligt finansierad tandvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet samt organiseras så att den kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl får tandvården koncentreras geografiskt. Privata vårdgivare ska, vid anmodan, samverka med regionen i dess planering och utveckling av tandvården. Tandvårdslagen ska stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förslaget avser vidare ett förtydligande av vårdgivarens informationsansvar till patienten. Information ska också i vissa fall kunna lämnas till närstående. Informationen ska anpassas till mottagarens individuella förutsättningar. Vårdnadshavarens rätt till information när patienten är ett barn utökas.

Det är regionen och inte folktandvården som ska svara för fullständig tandvård till barn och unga vuxna och specialisttandvård för vuxna.

Det är regionfullmäktige som ska besluta om grunder för avgifter om barn och unga uteblir från tandvårdsbesök, liksom om avgifter för icke nödvändig tandvård som efterfrågas av patientgruppen. Regionen ska ansvara för tandvård för personer till och med det år då de fyller 19 år.

En individuell tandhälsoplan ska utgöra en del av det statliga tandvårdsstödet och erbjudas till alla patienter som omfattas av stödet. Tandhälsoplanen ska utgå ifrån en individuell risk-bedömning som genom Försäkringskassans system genererar en risknivå. Riskbedömningen ska utgöra en grund för ersättning inom ramen för det statliga tandvårdsstödet för viss tandvård vid sidan av skyddet mot höga kostnader. Tandhälsoplanen ska vara löpande och omfatta tandvård i form av undersökning med riskbedömning samt viss förebyggande vård beroende på patientens behov. En fast åtgärdsbaserad ersättning ska lämnas till vårdgivare för undersökningar och förebyggande behandlingar som ingår i en tandhälsoplan. Patientavgiften för de åtgärder som ingår i tandhälsoplanen ska vara fast och uppgå till
200 kronor per besökstillfälle. Vid ikraftträdandet ska Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och Särskilt tandvårdsbidrag (STB) upphöra som ersättning i det statliga tandvårdsstödet. Nuvarande bestämmelser om undersökningsprotokoll tas bort och ersätts av bestämmelser om tandhälsoplan.

Vårdgivare ska lämna patientens tandhälsoplan och skriftlig behandlingsplan vid mer omfattande behandling till Försäkringskassan för publicering på e-tjänsten Mina Sidor tillsammans med övrig information från socialförsäkringsdatabasen om utförd tandvård, aktuell ersättningsnivå samt patientens ersättningsperiod. Kravet på när vårdgivare ska upprätta och lämna skriftlig behandlingsplan vid mer omfattande behandling tydliggörs. En skriftlig behandlingsplan ska lämnas när behandlingens kostnad, beräknad med utgångs-punkt i referenspriser, för att utföra en behandling uppgår till ett belopp som minst motsvarar den övre beloppsgränsen i skyddet mot höga kostnader, vilket idag är 15 000 kronor.

Försäkringskassan får i uppgift att kontrollera att patienten erbjudits tandhälsoplan samt skriftlig behandlingsplan vid mer omfattande behandling.

Ett statligt selektivt tandvårdsstöd för basal tandvård införs för personer med en långvarigt nedsatt fysisk, psykisk eller kognitiv funktion som ger väsentligt försämrade förutsättningar att påverka munhälsan eller att genomgå tandvårdsbehandling. Den nedsatta funktionen kan hänföras till en allmänsjukdom, alternativt ett medfött eller förvärvat tillstånd. Vid ikraftträdandet ska nödvändig tandvård och tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning i regional regi upphöra.

Den ersättning som vårdgivaren får för utförd tandvård inom selektivt stöd ska vara fast per åtgärd och fastställs av Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Det ska inte vara möjligt att ta ut ytterligare ersättning från patienten utöver en patientavgift per besök för behandling som ingår i selektivt stöd. Detta är ingen förändring jämfört vad som gäller idag inom särskilt tandvårdsstöd i regionernas regi.

Personer som kan ha rätt till långvarigt stöd för basal tandvård ska kunna identifieras av såväl tandvården som hälso- och sjukvården eller kommunala verksamheter. Berörda verksamheter ska ges tydliga roller inom sitt kompetensområde i processen inför prövning av en persons tillhörighet till stödet. Intygen föreslås hanteras digitalt mot Försäkringskassan. Vårdgivaren inom tandvården ska, under vissa förutsättningar, erbjuda patienten att en prövning av selektivt stöd initieras. Försäkringskassan ges uppgiften att ta fram intygs-blanketter samt samordna processen som mottagare av intygen och att därefter fatta ett beslut om patientens tillhörighet med intygen som grund. Socialstyrelsen ges uppgiften att ta fram kunskapsunderlag avseende i stödet ingående diagnosgrupper och hur nedsatt funktion bedöms. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan därefter, med kunskaps-underlaget som grund, närmare föreskriva om de patienter som ska omfattas.

Regelverket ska närmare anvisa vårdgivaren vilken behandling som kan utföras efter bedömning av patientens tillstånd och behov. Undantagsvis kan förhandsprövning för viss behandling behövas. It-systemet förutsätts validera så att selektivt stöd tillämpas för patienter som fått tillhörighet till stödet. TLV ges i uppdrag att föreskriva om tillämpliga tillstånd, kriterier för stödets varaktighet, övriga villkor, åtgärder för behandling samt beräkna fast ersättning per åtgärd.

Uppsökande verksamhet som omfattar att munhälsobedömning utförs på patienter som har tillhörighet till nödvändig tandvård upphör. Inom det selektiva stödet för basal tandvård bör Försäkringskassan särskilt kommunicera med personer där hälso- och sjukvården identifierat behovet av särskilt stöd, men där den kompletterande odontologiska bedömningen inte utförts. Regionens ansvar för munvårdsutbildning till omsorgspersonal inom kommunal verksamhet upphör.

Ett selektivt stöd för viss behandling under viss tid införs för personer med specifika odontologiska tillstånd som är medfödda eller förvärvade. Vid ikraftträdandet ska regionalt särskilt tandvårdsstöd för oralkirurgiska åtgärder, tandvård som ett led sjukdomsbehandling och utbyte av tandfyllningar i regional regi upphöra efter en övergångsperiod.

Patienter som är 85 år och äldre ska omfattas av samma patientavgift som övriga patienter inom selektivt stöd.

Stödets målgrupp anges i författningen. Den närmare regleringen av vilka specifika tillstånd och behandlingar som ska omfattas ska utföras på föreskriftsnivå. Personer som kan omfattas av det selektiva tandvårdsstödet för viss behandling under viss tid ska kunna identifieras av såväl tandvård som hälso- och sjukvård. Vårdgivaren inom tandvården ska, under vissa förutsättningar, erbjuda patienten att en prövning till selektivt stöd initieras. Försäkringskassan ges uppgiften att besluta om patientens tillhörighet. Det ska vara möjligt att under vissa förutsättningar få en förnyad behandling vid nya behov inom samma tillstånd. För viss patientgrupp kan en undersökning hos specialist ingå i stödet innan Försäkrings-kassan utför en prövning om tillhörighet.

Regelverket ska närmare anvisa vilken behandling som kan utföras och vilka eventuella villkor som kan gälla för behandlingen. Detta i likhet med hur det generella statliga tandvårds-stödet är uppbyggt. För vissa behandlingar kan förhandsprövning krävas av detaljerat behandlingsförslag. TLV ges uppdraget att föreskriva om specifika tillstånd och behandlingar, när förhandsprövning ska utföras samt beräkna fast ersättning per åtgärd.

De behandlingar som kan ingå för att behandla ett visst tillstånd inom selektivt stöd för viss behandling under viss tid kommer att skilja sig åt beroende på vilket tillstånd som ska behandlas och dess svårighetsgrad. Vissa behandlingar kan vara så specifika att de inte i förväg kan beskrivas i föreskrifter utan får i stället ersättas genom en tidsersättning. För samtliga fem huvudgrupper gäller att såväl utredning som behandling av tillståndet ska omfattas. Det bör finnas omgörningsregler om en behandling behöver utföras på nytt inom en viss tid.

Ett nytt regionalt tandvårdsstöd i samverkan med hälso- och sjukvården införs. De patienter som behöver tandvård som en del av en sjukvårdsbehandling ska omfattas av ett tandvårds-stöd inom regionernas regi. Detta gäller även patienter i behov av käkkirurgisk behandling som av patientsäkerhetsskäl kräver ett sjukhus medicinska eller tekniska resurser. Även de patienter vars medicinska sjukdom eller funktionsnedsättning medför att en sjukvårdsinsats krävs för att tandvårdsbehandling ska kunna utföras, ska få sjukvårdsinsatsen inom regionens stöd. För dessa patienter ges stöd för själva tandvårdsbehandlingen vanligen inom statligt tandvårdsstöd, antingen selektivt eller generellt stöd, beroende på patientens tillhörighet. Den behandling som utförs inom regionalt tandvårdsstöd i samverkan med hälso- och sjukvården omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård. Vid ikraftträdandet ska regelverket i tandvårdsförordningen för oralkirurgiska åtgärder, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling, tandvård för extremt tandvårdsrädda personer och utbyte av tandfyllningar i regional regi upphöra. Regeringen föreslås föreskriva om de personer som omfattas av det regionala tandvårdsstödet.

Förslaget omfattar även regler om regionernas ansvar och beslutsbefogenheter. Regionfullmäktige ska besluta om grunder för den ersättning som ges för utförd tandvårds-behandling inom stödet om inte annat överenskommes med vårdgivaren. Behandlingen ska omfattas av bestämmelser om avgifter som avser hälso- och sjukvårdens öppenvård. Regionerna förutsätts konkurrensutsätta de delar av det regionala tandvårdsstödet som är möjliga att lämna till en annan aktör.

Yttrande över Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Remissen innehåller förslag till

·       lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:000).

·       lag om ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (1996:701).

·       lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

·       lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

·       lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

·       lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

·       förordning om tobaksfria nikotinprodukter (2022:000)

·       förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

·       förordning om ändring i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166).

·       förordning om ändring i offentlighets och sekretessförordningen (2009:641).

·       förordning om ändring i förordningen om tobak och liknande produkter (2019:223).

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter ska omfatta tobaksfria nikotinprodukter som innehåller nikotin för konsumtion. Därutöver lämnas förslag på förändringar i allt från marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter, ålderskrav vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till förbud mot smaksättning av e-vätskor.

Yttrande över Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Remissen innehåller förslag till

·       lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:000).

·       lag om ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (1996:701).

·       lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

·       lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

·       lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

·       lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

·       förordning om tobaksfria nikotinprodukter (2022:000)

·       förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

·       förordning om ändring i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166).

·       förordning om ändring i offentlighets och sekretessförordningen (2009:641).

·       förordning om ändring i förordningen om tobak och liknande produkter (2019:223).

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter ska omfatta tobaksfria nikotinprodukter som innehåller nikotin för konsumtion. Därutöver lämnas förslag på förändringar i allt från marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter, ålderskrav vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till förbud mot smaksättning av e-vätskor.

Yttrande över En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Remissen innehåller förslag till

 • lag om lagerhållningsskyldighet för sjukvårdsprodukter.
 • lag om ändring i lagen (2009:366) om handel och läkemedel
 • lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
 • lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • förordning om ändring i förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer med flera att delta i totalförsvarsplanering.
 • förordning om ändring i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
 • förordning om ändring i förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

 

Utredningen föreslår en ny lag om lagerhållningsskyldighet som innebär att innehavare av tillstånd till försäljning av läkemedel samt de som importerar eller säljer licensläkemedel till apotek ska omfattas av en skyldighet att i Sverige ha en viss angiven lagerhållning. Därutöver lämnas 25 förslag på förändringar i allt från Socialstyrelsens statliga ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet till Läkemedelsverkets uppdrag att genomföra omvärldsbevakning av händelser på den nationella och globala arenan som påverkar tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter.

Yttrande över Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Remissen innehåller Läkemedelsverkets hemställan Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Läkemedelsverket hemställer om att regeringen ändrar i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel (i det följande förordningen) i syfte att:

• Avgifterna ska ge full kostnadstäckning i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191).

• Ny avgiftsstruktur för industriell tillverkning av läkemedel införs.

• Förtydliganden och mindre ändringar i förordningstexten genomförs, bland annat borttagande av ansökningsavgifter för vissa utvärtes läkemedel.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Yttrande över betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vårdgivare (statliga myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som ansvarar för eller bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare (myndigheter och privata företag som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar) att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. Men väljer de att göra så måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen. Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan sig. Olika utförare och den ansvariga nämnden inom socialtjänsten kan därmed ta del av varandras dokumentation, liksom vårdgivare kan ta del av socialtjänstens dokumentation och vice versa. En förutsättning för att någon inom vården eller omsorgen ska få ta del av dokumentation hos någon annan är dock enligt huvudregeln att patienten eller omsorgsmottagaren samtycker till det. Avseende kvalitetsuppföljning är det bara fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen som får besluta om detta. I beslutet ska ett preciserat ändamål med behandlingen av personuppgifter anges, liksom vem som är personuppgiftsansvarig och från vilka personuppgifter kommer att samlas in. Även lagringsperioden för personuppgifterna ska anges. Patienter och omsorgsmottagare har rätt att motsätta sig att deras personuppgifter används vid kvalitetsuppföljning och ska få information om den rätten. Identitetsuppgifter ska så långt det är möjligt vara krypterade, och bara så få personer som möjligt får ha tillgång till eventuella krypteringsnycklar. Brottsuppgifter och andra känsliga personuppgifter än uppgifter om hälsa får bara behandlas med tillstånd av regeringen eller Integritetsskyddsmyndigheten. Vid både sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning gäller integritetsstärkande bestämmelser om tilldelning av behörighet att ta del av personuppgifter, loggning och kontroll av loggar. Utredningen lämnar förslag till flera sekretessbrytande bestämmelser. Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2021/02250, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext men hänvisar till remisser med författningsförslag som Regelrådet tidigare har yttrat sig över, bland annat Finansdepartementets remiss Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (dnr. Fi2020/05036, RR 2020-388). Regelrådet har inte kunnat notera någon tydlig företagsrelevant komplettering avseende redovisningen av konsekvenser i den aktuella remissen och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2021/02048, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya och förändrade föreskrifter som bland annat avser tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel till djur

Författningsförslagen innehåller:

 • Förslag till ny registerförordning om personuppgiftsbehandling (Förordning om register över förordnade läkemedel för behandling av djur).
 • Införande av en uppgiftsskyldighet för apotek till E-hälsomyndigheten avseende receptuppgifter vid expediering av förskrivningar till djur i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
 • Införande av en uppgiftsskyldighet för apotek till E-hälsomyndigheten att rapportera veterinärnummer vid försäljning mot rekvisitioner inom ramen för försäljningsstatistiken i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.
 • Införande av en uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten till Jordbruksverket (SJV), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Läkemedelsverket och veterinärer i förordningen om register över förordnande läkemedel för behandling av djur (personuppgifter) och i förordningen om handel med läkemedel där andra uppgifter än personuppgifterna regleras.
 • Följdändringar i apoteksdatalagen (2009:367) och förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.
 • Införande av krav på angivande av veterinärnummer och vissa uppgifter hänförliga till djuret och djurägaren vid utfärdande av recept samt på angivande av veterinärnummer vid utfärdande av rekvisition i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
 • Ändringar i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur för att undvika dubbelreglering.
 • Införande av en ny sekretessbrytande bestämmelse som innebär att sekretess enligt 25 kap
  17 a och 17 b §§ Offentlighets- och sekretesslagen för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden inte ska hindra E-hälsomyndigheten från att lämna ut uppgift om förordnade och expedierade läkemedel för behandling av djur till expedierande personal på öppenvårdsapotek.
 • Införande av en bestämmelse om tystnadsplikt för personal på öppenvårdsapotek i
  2 kap. 10 c § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Socialstyrelsens rapport Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2019/05187/FS, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.

Yttrande över Ändringar i begränsningsförordningen (promemoria)

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

I sak anges förslaget innebära nya begränsningar för verksamheter som i dag inte omfattas av begränsningsförordningen. Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav på smittskyddsåtgärder som i dag gäller för platser för fritidsverksamhet. Nya krav på smittskyddsåtgärder införs för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Folkhälsomyndigheten föreslås få meddela ytterligare föreskrifter om sådana smittskyddsåtgärder. Vidare föreslås att kommuner ska få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det föreslås också förtydliganden i förordningen vad gäller badanläggningar samt upplåtelse och användning av lokaler för borgerliga begravningsceremonier. Därutöver föreslås ett nytt regelverk som innebär att den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska vidta olika smittskyddsåtgärder. Regelverket föreslås träda i kraft så snart smittläget tillåter det. Syftet med att nu remittera dessa förslag är att när smittläget tillåter det ha beredningsunderlag för att snabbt kunna införa det nya regelverket. Folkhälsomyndigheten föreslås få möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärderna. Det föreslås också nya begränsningar om maximalt antal tillåtna deltagare där det tas hänsyn till om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus, inomhus med sittande publik eller utomhus. Det införs vidare en särskild bestämmelse om antal tillåtna idrottsutövare vid motionslopp och liknande idrottstävlingar. Bemyndigandet att meddela föreskrifter om att i ett län sänka antalet tillåtna deltagare flyttas från länsstyrelsen till Folkhälsomyndigheten. I promemorian görs bedömningen att bestämmelserna om högsta tillåtna antal deltagare bör justeras efter det epidemiologiska läget och tas bort så snart de inte längre är nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det föreslås också att marknader och stadigvarande tivolinöjen som är offentliga tillställningar inte ska omfattas av förordningens bestämmelser om begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan att dessa verksamheter ska regleras särskilt.

Ändringarna som innebär nya begränsningar för vissa verksamheter, bemyndigandet till kommunerna att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats, samt förtydligandena vad gäller badanläggningar och borgerliga begravningsceremonier föreslås träda i kraft den 11 mars 2021. Äldre föreskrifter ska dock fortfarande gälla för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. Ändringarna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar föreslås träda i kraft så snart smittläget tillåter det.

Yttrande över promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Promemorian innehåller förslag till förordning om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förslag till förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förordningen om nedstängningar innebär att följande platser ska hållas stängda för allmänheten:

 • verksamhetslokaler inomhus på gym- och sportanläggningar och badanläggningar,
 • verksamhetslokaler inomhus i köpcentrum, varuhus, gallerior och butiker med undantag för bland annat livsmedelsbutiker och apotek,
 • serviceinrättningar där verksamheten förutsätter nära fysisk kontakt mellan kunden och tjänsteutövaren samt
 • restauranger och andra serveringsställen med undantag för avhämtning och hemleverans av mat eller dryck.

Förordningen innebär även ett förbud mot att hyra ut festlokaler eller på något annat sätt använda eller upplåta lokaler, områden eller utrymmen för tillställningar eller liknande privata sammankomster.

Det anges att om och när frågan om nedstängning och förbud aktualiseras är beroende på hur smittspridningen ser ut. Det kan också finnas anledning att inskränka föreskrifterna till att gälla inom ett visst geografiskt område. En förordning om nedstängningar och förbud kan komma att omfatta endast vissa av de verksamheter som behandlas i denna promemoria. Det kan också bli aktuellt att utvidga förordningen till att omfatta ytterligare verksamheter.

Syftet med promemorian anges vara dels att inhämta författningstekniska synpunkter på tänkbara förslag till åtgärder och avgränsningar, dels att skapa ett bättre underlag för att kunna bedöma de samhällsekonomiska och övriga konsekvenser som kan uppkomma vid sådana långtgående begränsningsåtgärder. Ett sådant underlag avser att ge utrymme för mycket snabba åtgärder i ett läge där regeringen bedömer att lagen ger utrymme för det och sådana är nödvändiga för att minska smittspridningen.

Yttrande över Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal (Ds 2020:24)

Remissen innehåller förslag för att påbörja införandet av en familjevecka, som regeringen har aviserat i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 12). Familjeveckan innebär att föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förslaget medför ändringar i socialförsäkringsbalken (2010:110) med ett nytt kapitel innehållande regler om familjedagspenning. Förslaget medför också följdändringar i semesterlagen (1977:480), föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter samt studiestödsförordningen (2000:655).

Förslaget innebär att en försäkrad förälder har rätt till familjedagspenning om föräldern avstår från förvärvsarbete för att ta hand om barn under en dag när det är lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller en motsvarande situation i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Familjedagspenning kan också fås för tid som förälder avstår förvärvsarbete för att delta i utvecklingssamtal eller motsvarande när det gäller ett barn i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Familjedagspenning lämnas för hel- eller halv dag. Till en förälder som har ensam vårdnad om samtliga sina barn lämnas förmånen under högst sex/fyra/två[1] dagar per år sammanlagt för barnen. Till en förälder som tillsammans med någon annan har gemensam vårdnad om samtliga sina barn lämnas förmånen under högst tre/två/en dagar per år sammanlagt för barnen. Till en förälder som har både ensam och tillsammans med någon annan gemensam vårdnad om sina barn lämnas förmånen under högst sex/fyra/två dagar per år sammanlagt för barnen. Ersättning för tre/två/en av dagarna lämnas endast för ett barn som föräldern har ensam vårdnad om. Det vill säga, familjedagspenning utgår för ett visst antal dagar per förälder, och inte ett visst antal dagar per barn som föräldrapenningen gör.

Familjedagspenning lämnas för tid från det att barnet fyller fyra år och längst till dess att barnet har fyllt sexton år. För rätt till familjedagspenning gäller också som villkor att föräldern under den tid som denne uppbär familjedagspenning till huvudsaklig del faktiskt vårdar barnet på det sätt som krävs med hänsyn till barnets ålder. Föräldern ska anmäla till sin arbetsgivare minst två månader före ledighetens början att föräldern vill utnyttja sin rätt till ledighet med familjedagspenning.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

[1] Förslagsställaren anger tre alternativa förmånstider. Anledningen till det är att den nedgång i konjunkturen som har orsakats av spridningen av det nya coronaviruset i Sverige och omvärlden påverkar det statsfinansiella läget. Det råder osäkerhet kring pandemins utveckling och återhämtningen av ekonomin kan bli utdragen. (Promemorian s. 7).

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/06592, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Läkemedelsverkets rapport Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05515, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05621/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05503/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter