Förslag till ändring i föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1-38063/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om säkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

De nya föreskrifterna kompletterar och specificerar ett antal bestämmelser i Socialtjänstlagen och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

De innebär i korthet att:

  • verksamhetsansvarig ska fastställa rutiner för hur man ska arbeta i boendet för att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare,
  • vid utformandet av rutinerna ska det uppmärksammas och beaktas om det finns olika behov hos de boende,
  • i arbetet med riskanalyser ska det bedömas vilka risker besök i boendet kan medföra och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smitta i samband med besök,
  • personal som arbetar i boendet ska ha tillgång till stöd från arbetsledare om svåra situationer uppstår med besökare eller boende vid besök,
  • verksamhetsansvarig ska se till att boende och besökare får information om vilka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare utfärdat för att minska risken för smitta vid besök,
  • verksamhetsansvarig ska se till att det finns möjlighet för besökare att tvätta händer med tvål och vatten eller handdesinfektion vid besök.

Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020.

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1-12300/2020, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161, Ds 2018:27

Rubricerade ärende, diarienummer S2018/03520/FS, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Remissen innehåller förslag på föreskrifter avseende konsulentverksamheter som är inriktade på att utreda familjehem och jourhem. I förslaget ställs krav på egenkontroll, kompetens hos personal, introduktion och kompetensutveckling, stöd och handledning till familjehem och jourhem, samt tillgång till stöd och handledning.

Remissen innehåller förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Förslaget anges komplettera bestämmelserna i 3 kapitlet patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemföreskriften) avseende vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Förslaget anges vidare fokusera på utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och därtill kopplad information.Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser som avser att förtydliga vilket ansvar vårdgivarna har i samband med ordinering och hantering av läkemedel, liksom ansvaret för den hälso- och vårdpersonal som utför dessa arbetsuppgifter. Förslaget avser vidare att ändra bestämmelserna gällande delegering av läkemedel så att skillnaderna avseende vem som får utföra vissa arbetsuppgifter i sluten respektive öppenvård upphör. Förslaget innehåller dessutom bestämmelser som gör det möjligt för apotekare och receptarier att överlämna läkemedel till en patient samt ger sjuksköterskor möjlighet att under vissa förutsättningar justera enskilda patienters läkemedelsdoser.

Enligt förslaget flyttas bestämmelsen om vissa sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel för vaccination i 3 kap. 10 § i SOSFS 2000:1 till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Förslaget upphäver slutligen Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel.

 

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till författning om stödboende

Den 1 januari 2016 infördes en ny placeringsform i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för barn och unga i åldern 16-20 år, så kallat stödboende. Bakgrunden till detta är att det ansetts angeläget att det finns tillgång till fler placeringsformer för barn och unga som svarar mot deras faktiska behov. Den föreslagna författningen riktar sig till den verksamhet som driver eller kommer att driva ett stödboende för barn och unga och anges innehålla de regler som anses behövas för att säkerställa att insatsen är trygg, säker och av god kvalitet. Bland annat föreslås regler avseende rutiner vid bedömningen av om ett stödboende är lämpligt samt att denna bedömning ska dokumenteras. Regler avseende utformningen av stödboendets lokaler, bemanningen på stödboendet och regler om personalens lämplighet och kompetens föreslås också.

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

I oktober 2015 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över sina föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2003:20) om hem för vård eller boende (HVB) med anledning av att antalet barn och unga med behov av placering utanför det egna hemmet har ökat, samt att sammansättningen av gruppen har förändrats. Översynen anges ha lett till detta förslag om en ny författning. Förslaget innehåller bland annat krav på att HVB-verksamheter tar fram rutiner för hur bedömningen av om hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in ska göras, regler för vad som särskilt bör beaktas vid bedömningen samt att bedömningen ska dokumenteras. Förslaget innehåller även regler om personalens lämplighet och kompetens. Till exempel föreslås det att det tidigare kravet på att föreståndaren på en verksamhet som bedriver behandling eller genomför utredningar har en högskoleutbildning kvarstår, men att det kan vara tillräckligt att föreståndaren på en verksamhet som inte bedriver behandling eller genomför utredningar har en annan relevant eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning. Vidare innehåller förslaget regler om vårdens genomförande samt att om en person skrivs ut mot sin önskan ska bedömningen om att utskrivningen inte medför fara för hans eller hennes hälsa eller liv dokumenteras .I oktober 2015 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över sina föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2003:20) om hem för vård eller boende (HVB) med anledning av att antalet barn och unga med behov av placering utanför det egna hemmet har ökat, samt att sammansättningen av gruppen har förändrats. Översynen anges ha lett till detta förslag om en ny författning. Förslaget innehåller bland annat krav på att HVB-verksamheter tar fram rutiner för hur bedömningen av om hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in ska göras, regler för vad som särskilt bör beaktas vid bedömningen samt att bedömningen ska dokumenteras. Förslaget innehåller även regler om personalens lämplighet och kompetens. Till exempel föreslås det att det tidigare kravet på att föreståndaren på en verksamhet som bedriver behandling eller genomför utredningar har en högskoleutbildning kvarstår, men att det kan vara tillräckligt att föreståndaren på en verksamhet som inte bedriver behandling eller genomför utredningar har en annan relevant eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning. Vidare innehåller förslaget regler om vårdens genomförande samt att om en person skrivs ut mot sin önskan ska bedömningen om att utskrivningen inte medför fara för hans eller hennes hälsa eller liv dokumenteras.

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29013/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Socialstyrelsens föreskrifter om tillgodoräknande av praktisk tjänstgöring för kiropraktorer och naprapater

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29014/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29015/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29012/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29011/201, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till undantag från vissa bestämmelser i föreskrifter (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende

Socialstyrelsen föreslår ändringar i föreskrifterna (SOSFS 2003:20) om hem för vård av boende med anledning av att det skett en stor ökning av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Ändringarna består i tillfälliga undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ i föreskrifterna. Undantagen avser dels kravet på att den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ska ha adekvat högskoleutbildning, dels kravet på dygnetruntbemanning för boendet.

Undantagen föreslås gälla till dess att en revidering av nu gällande författning träder i kraft. Förslagsställaren uppger att en översyn av SOSFS 2003:20 pågår.

 

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser som ska tillämpas då vårdgivare behandlar patienters personuppgifter i verksamhet som omfattas av 1 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355). Föreskriftsförslaget innehåller regler om ledningssystem, informationssäkerhetspolicy, informationssystem samt om åtkomst till uppgifter om patienter. Vidare föreslås regler om patientjournalens struktur och innehåll och hantering av personuppgifter.

Det föreslås att förskriften ska träda i kraft den 1 mars 2016. I och med ikraftträdandet upphävs föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

 

Socialstyrelsens föreskifter om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Rubricerade ärende, diarienummer 13559/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska

Remissen innehåller förslag på upphävande av föreskrifterna om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska (SOSFS 2000:9). Den föreskrift som föreslås upphävas tillämpas vid anställningar av sjuksköterskestuderande som vikarierar för sjuksköterskor inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. Regleringen möjliggör anställning av personer som genomgår grundutbildning vid en svensk högskola och blivit godkända till och med termin fem som vikarier för legitimerade sjuksköterskor. Vikarien får endast arbeta dagtid och med en tillgänglig legitimerad sjuksköterska.

Socialstyrelsens förslag avseende föreskrifter om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Socialstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSF 2012:14)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter