Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet

De nu gällande tillfälliga undantagen från vissa tekniska krav föreslås tas bort. Dessa undantag innebär att aktörer som har en omsättning under fem miljoner kronor och tillhandahåller bingo av tillfällig karaktär inte behöver uppfylla kraven på slumpvalsgeneratorer (Spelinspektionens beslut, mars 2019) samt att lotterier som inte tillhandahålls online och s.k. hallbingo med en omsättning under 50 miljoner kronor per år under licensperioden och som använder tidigare typgodkänd utrustning är undantagna de tekniska kraven i sin helhet (Spelinspektionens beslut, november 2019). Bestämmelsen om att lotterier som anordnas för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. 1 § spellagen och omsätter under fem miljoner kronor endast omfattas av funktionalitetskraven på slumpvalsgeneratorer tas bort från föreskrifterna. Förslaget innebär i stället att lotterier som anordnas för allmännyttiga ändamål som inte är onlinespel och bingo av tillfällig karaktär, där den årliga bruttoomsättningen understiger tio miljoner kronor och där det högsta vinstvärdet inte överstiger en sjättedels prisbasbelopp undantas helt från föreskrifterna. Beroende på om det högsta vinstvärdet för dessa verksamheter överstiger eller understiger ett prisbasbelopp gäller endast ett fåtal bestämmelser i föreskrifterna. Det är framför allt föreskrifternas krav på att licenshavare ska anlita ett ackrediterat organ för kontroll, provning och certifiering av spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter som undantas i dessa fall. Det är i stället Spelinspektionen som ska kontrollera merparten av aktörernas efterlevnad av de tekniska föreskrifterna. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Yttrande över Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd

I remissen ingår Spelinspektionens förslag till nya föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater.

Uppgifter kommer enligt förslaget även fortsättningsvis att behöva lämnas i ansökningsblanketten, men färre handlingar kommer att behöva lämnas in. Kravet på vidimering av handlingar tas också bort, utom när det gäller vidimerad kopia av pass, som fortfarande ska bifogas ansökan. Handlingar som föreslås inte längre behöva lämnas in är spelkonceptbeskrivning, spelregler, licensbeslut från andra länder, affärsplan, bolagsordning, beskrivning av hantering av personuppgifter, skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag, utdrag ur skattekonto amt domar och myndighetsbeslut.

Yttrande över förslag till föreskrifter om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport samt rapportering av registrerad misstänkt manipulation

Spelinspektionens författningsförslag avser förbud mot vadhållning på individuella regelbrott, förlust av delmoment (till exempel att inte göra mål, att inte vinna ett game, att inte ta poäng, att göra övertramp eller riva en ribba) och vadhållning på minderårigas individuella prestationer.

I 12 kap 1 § Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet framgår att ett spelsystem ska ha en funktion för att upptäcka förekomsten av spelfusk och otillåtet samarbete mellan spelare, försök till spelfusk och otillåtet samarbete mellan spelarna samt andra överträdelse av användarvillkor och spelregler. Enligt 8 kap. 1 § tredje stycket samma föreskrift ska det kunna skapas en rapport i ett spelsystem om misstänkt manipulation av resultat inom sport som utgör objekt för vadhållning.

I författningsförslaget, som nu remitteras, föreslås hur registrerade händelser i form av en rapport avseende misstänkt manipulation av resultat ska skickas till Spelinspektionen, vilken information som ska rapporteras och hur ofta sådan rapportering ska ske.

Därutöver föreslås att föreskrifterna ska begränsas till tillhandahållande av vadhållning enligt 8 kap. 1 § spellagen (2018:1138) på sport som utförs i Sverige.

Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18Li6331, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har inte kunnat behandla rubricerat ärende inom den angivna svarstiden, dessvärre på grund av felaktig intern hantering av remissen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Alla nyheter