Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel.

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning. Föreskrifterna innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse.

Undersökningarna om omsättning berörs enbart av en mindre ändring jämfört med nuvarande föreskrift. Ändringen avser att föreskriften hänvisar till ovan nämnda nya reglering från Eurostat.

Ändringarna i föreskrifterna avser främst sammanslagning av dagens undersökningar om lager, Industrins lager och Lagerstatistik och tjänstenäringar. Undersökningarna finns redan idag i samma föreskrift, SCB-FS 2015:4.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 30 juni 2021 då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2015:4) om uppgifter till Statistik om lager och omsättning inom tjänstenäringarna upphör att gälla.

Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi. Den nu gällande föreskriften för undersökningen Företagens ekonomi behöver ersättas med en ny föreskrift. Vidare anges att den undersökningsspecifika variabellistan måste uppdateras.

Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för utbildningssamordnare att lämna uppgifter om yrkeshögskolans intäkter och kostnader

SCB är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar är finansierade genom statsbidrag och medfinansiering från arbetslivet. För att kunna belysa de faktiska kostnaderna för utbildningarna och de totala offentliga kostnaderna genomförde SCB hösten 2019 en första undersökning om intäkter och kostnader avseende 2018. Undersökningen genomfördes utan uppgiftslämnarplikt. Dock nådde inte undersökningen upp i önskad kvalitet på grund av dåligt inflöde, där flertalet uppgiftslämnare hänvisade till frivilligheten som en anledning till att de inte lämnade in uppgifter. Totalt uppnåddes ett inflöde på 5,6%. Det anges att det idag saknas bra underlag för utbildningsväsendets kostnader. Genom föreskrifterna förväntas ett tillräckligt gott inflöde för att kunna redovisa statistik för yrkeshögskolan kunna uppnås. Det i sin tur kommer inbringa möjligheter för utbildningsdepartementet, forskare, privatpersoner, media och utbildningsanordnare att göra jämförelser och analyser för yrkeshögskolan.

Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget godtagbar.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4376, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4375, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4460, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/2982, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende konsumentprisindex (KPI)

Förslaget innehåller bestämmelser om uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) för undersökningen om Konsumentprisindex och att dessa uppgifter som huvudregel ska lämnas i form av transaktionsdata. Enligt förslaget får SCB även besluta att uppgifter ska lämnas i ett alternativt elektroniskt format, genom uppgifter på uppgiftslämnarnas hemsidor som läses automatiserat (s.k. webbskrapning) eller på annat särskilt utpekat sätt. Uppgifterna ska lämnas av näringsidkare i branscher som säljer konsumentvaror eller -tjänster. Det gäller exempelvis livsmedel, dryck, tobak, kläder, hushållsvaror, läkemedel, fordon, transporttjänster, sjukvård, post- och telekommunikation, rekreation, kultur, utbildning, restaurang, logi, finansiella tjänster och boenderelaterade kostnader. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tidpunkter för uppgiftsinlämnande. Genom de nya föreskrifterna föreslås de nu gällande föreskrifterna, SCB-FS 2016:25, att upphöra gälla.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för utbildningsanordnare att lämna uppgifter om yrkeshögskolans intäkter och kostnader

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/2009, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistisk om företagens ekonomi

Remissen innehåller förslag till ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi. Ändringsföreskriften för undersökningen Företagens ekonomi (FEK) innebär att variabellistan uppdateras. Enkäten kommer att utökas med en mer detaljerad kostnadsfördelning. Detta har tidigare samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) i undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning (TFF).

Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om statistik om forskning och utveckling i företagssektorn

I remissen ingår förslag till Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn.

Föreslagna ändringar anges vara att en post med ”andra immateriella anläggningstillgångar” läggs till frågan där FoU fördelas efter typ av kostnad. Det tillkommer nya instruktioner och formuleringar för svarsalternativ på nyss nämnda fråga. Vidare läggs det till en ny fråga om antal konsulter och annan inhyrd personal i FoU-verksamheten och därvid ska även de berördas kön och yrke anges. Tre svarsalternativ slås ihop med ett i fråga om utgifter för utlagd FoU fördelad efter utförare. Fråga om syfte och ändamål tas bort. Prognosfrågor för innevarande år blir obligatoriska och en ytterligare prognosfråga läggs till: årsverken av konsulter och övrig inhyrd personal. Det läggs till frågor om utgifter och årsverken för FoU inom artificiell intelligens. Slutligen införs fler automatiska granskningskontroller i frågeformuläret.

Förslag till Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter om it-användning i företag

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2019/4758, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till SCB:s föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter om utgifter för it

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2019/4299, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2019-3636, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolor

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolor. Förslaget innebär att företag och organisationer som bedriver yrkeshögskoleutbildningar på begäran ska lämna uppgifter årsvis avseende sökande till sina utbildningar.

 

Yttrande över förslag till föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Förslaget avser ändringar i variabellistan till den årliga undersökningen Företagens ekonomi (FEK) dels till följd av krav på rapporteringsskyldighet från EU, dels till följd av ändrade behov av uppgifter hos Nationalräkenskaperna. Därutöver görs förtydliganden för att undvika fel i rapporteringen från företag.

Variabellistan utgör en bilaga till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi.

Variabler som ändras till följd av EU-krav avser statistik om fiskberedningsindustrin och gäller uppgifter om sysselsättningsstöd respektive investeringsstöd från Jordbruksverket.

Variabler som lagts till eller anpassats i specifikationen till personalkostnader för att täcka Nationalräkenskapernas behov avser löner och andra ersättningar, pensionskostnader och övriga personalkostnader.

Variabler som ändras för att undvika felrapportering avser det som i befintlig lydelse heter patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, uthyrning personbilar, lätta lastbilar utan förare. Utöver detta stryks vissa kostnadsvariabler från specifikationen till personalkostnader (pensionsutbetalningar, pensionsavsättningar, utbildning, sjuk- och hälsovård och andra personalkostnader).

Yttrande över SCB:s föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistisk om IT-användning (NV0116)

I remissen ingår förslag till ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:8) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende IT-användning i företag.

Vilka uppgifter som ska besvaras när och vilken period de ska avse anges i särskild blankett. Det är obligatoriskt för företag som kommer med i urvalet att besvara frågor, oavsett antal anställda. Vilka frågor som ska besvaras respektive vilka som är frivilligt att besvara påverkas emellertid av antalet anställda.

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnader

Förslaget avser föreskrifter för inhämtning av uppgifter om industrins miljöskyddskostnader. Enkäten ändras så att uppgiftslämnaren ska rapportera sina miljöskyddskostnader indelat i investeringar och löpande kostnader varje år. Hittills har de löpande kostnaderna behövt lämnas var tredje år. Därutöver utökas miljöområdena till att även gälla ”biodiversitet och landskap” och ”mark och grundvatten”. Tidigare har områdena enbart rört ”luft”, ”vatten”, ”avfall” och ”övrigt”. Ändringarna medför även att personalkostnader ska delas upp per miljöområde och inte som tidigare en redovisningspost i delen som berör löpande kostnader.

Yttrande över föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om investeringar

Förslaget utgör underlag för en ny föreskrift om undersökning om investeringar, Investeringsenkäten. Investeringsenkäten avser kvartalsvisa undersökningar om verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn och fördelas på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Alla nyheter