Yttrande över förslag till föreskrifter (STAFS 2020:1) om ackreditering samt föreskrifter om upphävande av elva verksamhetsspecifika författningar

Förslaget innebär att elva[1] verksamhetsspecifika författningar och den nu gällande författningen med föreskrifter om ackreditering (STAFS 2015:8) upphävs och ersätts av en ny författning med föreskrifter, som samlar samtliga krav på ackrediterade organ oavsett verksamhetsområde (STAFS 2020:1). Utöver att bestämmelser från de verksamhetsspecifika författningarna omarbetas och ersätts med nya bestämmelser i den nya författningen innebär förslaget även att ett fåtal nya krav införs. Dessa innefattar i huvudsak krav i samband med ansökan av ackreditering och efter att ackreditering beviljats, krav på att en kontrollordning ska vara lämplig för ackreditering, krav vid användandet av ackrediteringssymbolen och hänvisning till ackreditering och IAF:s CERTSEARCH-märke[2].

[1] Swedacs särskilda föreskrifter (STAFS 2003:12) för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning, föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem, föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning, föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial, föreskrifter (STAFS 2012:6) om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer.
[2] IAF, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan. Syftet med användandet av CERTSEARCH-märket är att göra det lättare för allmänheten att kontrollera ett certifikats äkthet.

Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:26) om måttenheter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/152, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/2363, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem med flera

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/1935, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EG) nr 765/2008 samt kravdokument från International Accreditation Forum och European Cooperation for Accreditation. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls förslag på ändring i föreskrifter (STAFS 2015:8) om ackreditering

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/1936, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EG) nr 765/2008 och ny utgåva av ISO/IEC 17011. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Swedacs förslag till ändringar i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om automatiska vågar och icke-automatiska vågar

Remissen innehåller förslag på ändrade bestämmelser i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:7) om automatiska vågar och i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:12) om icke-automatiska vågar.

När det gäller vägning av containrar med icke-automatiska vågar föreslås ett förtydligande av kravet att vägningen ska ske med ”kalibrerad och certifierad utrustning” och motsvarande krav föreslås införas för automatiska vågar. Gällande vägning av fiskeprodukter förslås att det uttryckligen ska anges vilka krav som gäller för vägning. Avseende vägning av färdigförpackade varor med automatiska vågar föreslås att en våg ska uppfylla kraven även när den används för att tillverka förpackningar utan förutbestämt värde. Beträffande vägning vid direktförsäljning till allmänheten föreslås att automatiska vågar ska omfattas av samma krav som icke-automatiska vågar. Förslaget specificerar också uttryckligen när godkända vågar ska användas samt ändrar definitionerna av icke-automatiska och automatiska vågar så att de blir mer enhetliga.

Inget förslag till tidpunkt för ikraftträdande anges för de föreslagna bestämmelserna avseende vägning vid direktförsäljning till allmänheten. Övriga föreslagna bestämmelserna föreslås träda ikraft under 2018.

Swedacs förslag om upphävande av föreskrifter av (STAFS 2000:10) för certifierings- och kontrollorgan (besiktningsorgan) för verksamhet enligt 18 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Swedacs förslag till regler om flexibel ackreditering, ändrade regler om hänvisning till ackreditering samt införande av regler om informationsskyldighet vid återkallad ackreditering

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Swedacs förslag till föreskrifter om kontrollstämpling av ädelmetallarbeten

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/2646, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt direkt av förordning (EG) nr 765/2008 och en harmoniserad standard som på begäran av kommissionen har antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med artikel 6 i direktivet 98/34/EG (numer ersatt av direktivet (EU) 2015/1535), som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Remissen innehåller förslag till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:X) om färdigförpackade varor. Föreskrifterna föreslås gälla för färdigförpackningar som innehåller varor som är avsedda att säljas i konstanta lika nominella mängder som är lika med de värden som förpackaren har förutbestämt, är uttryckta i vikt eller volymenheter och innehåller en viss angiven mängd. Bestämmelserna berör både färdigförpackningar som är e-märkta (förpackaren eller importören garanterar att färdigförpackningen uppfyller kraven i föreskrifterna) och färdigförpackningar som inte är e-märkta. Förslaget innebär att de förpackare eller importörer som använder statistisk stickprovskontroll för att säkerställa mängden hos färdigförpackningarna får tillämpa negativa avvikelser. För förpackare som använder sig av e-märkta färdigförpackningar så måste ett övervakat system för statistisk stickprovskontroll tillämpas. Systemet ska vara bedömt och verifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan och ska förutom den initiala granskningen genomgå årliga kontroller för att säkerställa att systemet för stickprovskontroll även fortsättningsvis säkerställer mängden hos färdigförpackningarna. Avseende icke e-märkta färdigförpackningar måste förpackaren tillämpa ett dokumenterat system för stickprovskontroll, vilket skiljer sig från gällande föreskrifter. För förpackare eller importörer av varor som mäter innehållet hos varje individuell förpackning måste det faktiska innehållet överensstämma med den nominella mängden och några negativa avvikelser är inte tillåtet.

Yttrande över ändringar i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter om mätare, mått, vågar, m.m.

I de remitterade förslagen föreslås det föreskrifter om vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, elmätare samt värmemätare (föreskrifter om mätare), föreskrifter om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten (föreskrifter om mätsystem), föreskrifter om automatiska vågar, föreskrifter om taxametrar, föreskrifter om längdmått, volymmått för utskänkning och dimensionsmätinstrument (föreskrifter om mått), föreskrifter om avgasmätare samt föreskrifter om icke-automatiska vågar.

 

De ovan angivna föreskrifterna reglerar områden som redan tidigare varit reglerade i svensk rätt. Anledningen till den nu föreslagna omregleringen av är att de EU-direktiv som legat till grund för den svenska lagstiftningen nu har ersatts av det omarbetade mätinstrumentdirektivet samt, vad gäller föreskrifterna om automatiska vågar, det omarbetade NAWI-direktivet . Detta direktiv står i överensstämmelse med den nya lagstiftningsramen som fastlades i förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter . I enlighet med den nya lagstiftningsramen så anges olika ekonomiska aktörers skyldigheter att tillse att en produkt uppfyller vissa tekniska specifikationer. De tekniska kraven i sig ändras inte, men ansvaret för att tillse att olika krav är uppfyllda fördelas på de ekonomiska aktörerna tillverkare, importörer och distributörer. I de föreslagna reglerna anges det t.ex. vem som ska upprätta en EU-försäkring och anbringa CE-märkning och hur nästa ekonomiska aktör sedan ska kontrollera att detta gjorts på rätt sätt. Det införs vidare krav på att vissa ekonomiska aktörer ska ta emot klagomål från konsumenter och tillse att deras rättigheter efterlevs samt att de ekonomiska aktörerna ska upprätta och arkivera historik över produkterna så att man kan se vilka andra ekonomiska aktörer som arbetat med dem, samt arkivera denna information.

 

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015/2788, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem och (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/1593, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget följer såvitt kan beömas i allt väsentligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.

 

Yttrande över SWEDACs föreskrifter om ackreditering

Remissen innehåller förslag till ändringar av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STSF 2011:33) om ackreditering av laboratorier. Förslaget innehåller inga krav om ackreditering för en viss uppgift då dessa återfinns i sektorspecifik lagstiftning. De förslag som lämnas avser främst att göra regelverket mer överblickbart.

I remissen lämnas förslag på en förändrad definition av begreppet underleverantörer. Enligt den nuvarande lydelsen definieras en underleverantör som den som anlitas av ett ackrediterat organ för att utföra del av ett uppdrag under organets ackreditering inom en kontrollordning. Den förslagna lydelsen definierar underleverantör som den som anlitas av ett ackrediterat organ för att utföra bedömningen av en överensstämmelse.

Förändringar föreslås också vad gäller hänvisning till ackreditering med ackrediteringsmärke eller text. Förslaget möjliggör för organisationer som rapporterar till andra avdelningar inom samma organisation att dokumentera vad som rapporteras under ackrediteringen i sina ledningssystem istället för genom separata rapporter. Vidare föreslås en möjlighet att hänvisa till vissa märken för att påvisa internationell ackreditering.

Vidare föreslås förändringar i STAFS 2011:33 om ackreditering av laboratorier. Dessa förändringar avser uppdateringar av hänvisningar och borttagandet av vissa delar som föreslås regleras i den nya versionen av STAFS 2010:10.

 

Yttrande över Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter om anmälda organ

Den föreslagna föreskriften innehåller bestämmelser för organ som är eller ansöker om att bli utsedda och anmälda till Europeiska unionen enligt 7-9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse i enlighet med harmoniserad lagstiftning. Föreskriftsförslaget innehåller dels de gemensamma krav som finns på organ för bedömning av överensstämmelse, dels de mer sektorsspecifika kraven såsom exempelvis krav på organ som utför bedömning av överensstämmelse av pyrotekniska artiklar, fritidsbåtar och vattenskotrar, hissar samt säkerhetskomponenter till hissar.

Kanslisvar avseende Swedacs förslag om upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. (STAFS 1999:5)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

 

Kanslisvar avseende Swedacs förslag om upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. (STAFS 1999:4)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om avgifter för certifieringsorgan

Förslaget innebär ett införande av en ny avgiftsmodell för Swedacs kunder, där syftet dels är att öka förutsebarheten när det gäller årsavgiften som certifieringsorganen betalar till myndigheten, dels att få till stånd en avgiftsmodell som skall vara mer rättvisande på så sätt att varje kund ska betala för sin omfattning av ackrediteringen. Att företagen i större utsträckning bär sina egna kostnader förväntas gynna de små företagen.

Förslaget innebär att föreskrifter (STAFS 2013:10) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, miljökontrollanter och organ för validering och verifiering samt vissa anmälda organ upphävs.

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) kompletterade förslag till ändringar i föreskrifter om ackreditering

Regelrådet yttrade sig den 12 mars (dnr N2008:05/2014/48) över ett förslag från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till ändrade föreskrifter om ackreditering. I sitt yttrande avstyrkte Regelrådet Swedacs förslag och fann konsekvensutredningen bristfällig. Swedac har därefter inkommit med nu aktuellt ärende, som innehåller samma förslag till ändrade föreskrifter, men med en kompletterande konsekvensutredning.

Författningsförslaget avser således samma ändring av föreskrifter (STAFS 2010:10) om ackreditering, föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning och föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial som Regelrådet tidigare har granskat och en närmare beskrivning av innehållet i förslaget finns i det tidigare yttrandet (dnr N2008:05/2014/48).

Regelrådets granskning i det nu aktuella ärendet fokuserar på i vilken mån som de administrativa kostnaderna med de kompletteringar som Swedac gjort kan anses fullständigt beskrivna, om konsekvensutredningens kvalitet i sitt nuvarande skick kan anses godtagbar samt om den kompletterande informationen ger anledning till en ny bedömning av om förslaget bör tillstyrkas eller avstyrkas.

Alla nyheter