Förslag till ändring i skolförordningen, gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2019/03338/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Studie- och yrkesvägledning föreslås ersättas av karriärvägledning, som ska vara det övergripande begreppet för all den verksamhet som en huvudman i skolväsendet är ansvarig för när det gäller sådan vägledning. Karriärvägledning ska bestå av individuell och generell vägledning. Det föreslås förtydliganden och stärkta krav på elevers tillgång till individuell och generell karriärvägledning. Karriärvägledningsperspektivet ska stärkas i relevanta ämnen och det föreslås även att ett nytt obligatoriskt inslag, framtidsval, ska införas som en del av utbildningen. Framtidsval är en form av generell karriärvägledning som ska komplettera övriga former av generell karriärvägledning, omfatta 80 timmar på högstadiet och genomföras av en karriärvägledare. Undervisningstiden i elevens val minskas med motsvarande timmar. Utredningen föreslår vidare att huvudmannen ska upprätta en plan för karriärvägledning. Det föreslås vidare ändringar av examensbeskrivningarna för lärarutbildningar som innebär att krav på kunskaper om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen införs. Flera olika insatser föreslås för att öka antalet karriärvägledare i skolväsendet, öka deras kompetens samt för att stärka kompetensen hos verksamma lärare. Skolverket ska få i uppdrag att stödja huvudmännen i arbetet med karriärsvägledning, ta fram innehåll i framtidsvalet, se över befintliga digitala verktyg för karriärvägledning samt föreslå hur dessa kan utvecklas. Vidare ska Skolverket få i uppdrag att se över läroplanerna och föreslå nödvändiga ändringar till följd av utredningens förslag. Även Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att samverka med huvudmännen.

Skolformer som berörs av förslagen är grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Förslagen innebär ändringar i:

  • Skollagen (2010:800)
  • Skolförordningen (2011:185)
  • Högskoleförordningen (1993:100)
  • Gymnasieförordningen (2010:2039)
  • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
  • Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
  • Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Yttrande över Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:33)

Remissen innehåller förslag till tolklag och tolkförordning samt ändringar i rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen (1971:291), förvaltningslagen (2017:900), förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare, förordningen (2007:824) med instruktion till Kammarkollegiet och förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Vidare föreslås att förordningen (1984:140) om allmän tolk upphävs och att förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare från den 1 januari 2020 endast ska gälla i fråga om tolkar i det svenska teckenspråket och auktoriserade translatorer, och inte tolkning i talade språk.

Det föreslås bestämmelser om att från 2024 ska tolkning i statliga verksamheter förutsätta auktorisation eller godkänd tolkutbildning, om kvalificerad tolk finns att tillgå. Vidare föreslås bestämmelser som rör tolkutbildning, auktorisation, kompetens och kvalitet samt reglering och tillsyn av tolkförmedlingar och tolkar. Det föreslås också bestämmelser som rör styrning av och samverkan kring tolktjänster.

Förslagen som rör tolkutbildning, auktorisation, kompetens och kvalitet innebär bland annat att

– cirka 1 500 nya utbildningsplatser tillförs fram till 2024,

– högskolans tolkutbildning förlängs, fördjupas och förläggs till ytterligare lärosäten,

– Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att fastställa en särskild yrkesexamen med inriktning mot tolkning i talade språk vilken ska ge den kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta kvalificerat och självständigt som auktoriserad tolk,

– arbetsmarknadsutbildningen till tolk bör avvecklas från 2019,

– ytterligare resurser tillförs för validering inom folkbildningen,

– auktorisationsprov för tolkar med annan utbildning än högskolans yrkesexamen ska utvecklas.

Förslagen som rör reglering och tillsyn av tolkförmedlingar och tolkar innebär bland annat att

– förbudet mot att använda barn som tolkar förtydligas,

– avgifter införs vid registrering av tolkar med godkänd utbildning,

– lägre avgifter ska tas ut vid förnyelse av auktorisation och registrering som utbildad tolk,

– register över tolkförmedlingar som godkänns för att arbeta mot offentlig sektor ska upprättas,

– tolkförmedlingar som ansöker om registrering ska betala avgift,

– länsstyrelser ansvarar för tillsyn över registrerade tolkförmedlingar som arbetar mot offentlig sektor,

– Kammarkollegiet ansvarar för tillsyn över auktoriserade tolkar och tolkar med godkänd utbildning,

– tillsyn av tolkar och tolkförmedlingar ska ske med stöd av särskilda tillsynsplaner,

– tillsyn ska bygga på system för egenkontroll, kompletterat med systematisk tillsyn,

– tillsynsavgifter ska inte tas ut.

Förslagen som rör styrning och samverkan innebär bland annat att

– en enhetlig statlig tolkportal för samordning och beställning av statens tolktjänster ska utvecklas,

– Statens servicecenter ska pröva förutsättningarna att utveckla en statlig tolkresurs med anställda eller avtalade tolkar för att möta behovet av tolktjänster inom de mest efterfrågade tolkspråken,

– Språkrådet ska ansvara för ett samlat strategiskt terminologiarbete.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2019/00336/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (Promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2019/00970/F, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land (promemoria)

Rubricerade ärende, diarienummer U2019/00343/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Framtidens specialistsjuksköterska m.m. (SOU 2018:77)

Remissen innehåller förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659) och högskolelagen (1992:1434). Därutöver ingår förslag till ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

I sak anges regeländringarna innebära i huvudsak följande. Vårdgivare ska använda ledningssystem som verktyg för att på kort och lång sikt inventera, identifiera och planera för kompetensförsörjning och kompetensutveckling av avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det ska också ställas krav på systematisk och fortlöpande fortbildning för de nyss nämna professionerna. Vidare ska det i examensordningen föras in en ny yrkesexamen på avancerad nivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.

Regelrådets granskning omfattar författningsförslags effekter av betydelse för företag, vilket medför att yttrandet fokuserar på de delar av utredningens författningsförslag som Regelrådet bedömer kan väntas ha en effekt framför allt för vårdgivare i privat regi.

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2018/01749/UH), har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Utbildningsdepartementets promemoria Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Rubricerade ärende, ert diarienummmer U2018/02165/UH, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2018/01224/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2018/01274/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Utbildningsdepartementets promemoria En treårig utbildning för tandhygienistexamen

Rubricerade ärende, diarienummer U2018/00603/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2017/05010/F, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91)

Rubricerade ärende, diarienummer U2017/04546/S, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Utbildningsdepartementets remisspromemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Rubricerade ärende, diarienummer U2017/03537/GV, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

I slutbetänkandet föreslås under vilka förutsättningar skolhuvudmän, eller andra aktörer, ska ges ökade möjligheter att utföra undervisning åt andra skolhuvudmän. Det ges förslag på hur distansundervisning bör regleras genom att det endast får utföras av en huvudman som har godkänts efter anmälan. I årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan samt i årskurs 8–10 i specialskolan ska distansundervisning få användas som särskilt stöd under en begränsad tid. Distansundervisning ska få användas för hela utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vidare förtydligas att entreprenad inom skolväsendet, som icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings (LOU) tillämpningsområde. Regelverket om entreprenad förtydligas, på flera områden utökas möjligheterna till sådana samarbeten, till exempel genom att det får användas i fler skolformer och för fler typer av uppgifter. Fjärrundervisning föreslås få användas i samma skolformer som i dag, men i fler ämnen, i princip samtliga ämnen utom de praktiskestetiska ämnena. Därutöver ska fjärrundervisning få användas för studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

I remissen föreslås ändringar i följande författningar:

Skollagen (2010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Gymnasieförordningen (2010:2039)
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utbildningsdepartementets förslag till ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2017/02722/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter