• 22

  jan

  Yttrande över SCB:s förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistisk avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

  Läs mer
 • 25

  apr

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

  Läs mer